Studiegeld

 

Vraag over studiegeld?

Berekening van je studiegeld

Vanaf het moment van inschrijving (d.w.z. het inschrijvingscontract online ondertekenen) ben je studiegeld verschuldigd aan de VUB. Dit studiegeld bestaat uit een vast bedrag en een variabel bedrag:

 • het vaste bedrag is een vaste kost die je éénmaal per academiejaar betaalt
 • het variabele bedrag is een specifiek bedrag per studiepunt in je jaarprogramma.

Het studiegeld = het vaste bedrag + (het variabele bedrag x het aantal opgenomen studiepunten).

Welk bedrag je specifiek betaalt voor het vaste - en het variabele bedrag is onder meer afhankelijk van:

 • de opleiding waarvoor je inschrijft;
 • je nationaliteit (EER of niet-EER);
 • het aantal studiepunten dat je opneemt;
 • of je al dan niet (bijna-)beursstudent bent;
 • of je inschrijft onder een credit-, examen-, of diplomacontract 

Hieronder vind je een indicatie van het studiegeld voor academiejaar 2017-2018. Voor een compleet overzicht raadpleeg je de documenten hieronder.

Beknopt overzicht studiegelden voor academiejaar 2017-2018:

Opleiding EEA student
Bachelor €234,10 (vast) + €11,20 (per studiepunt)
Master €234,10 (vast) + €11,20 (per studiepunt)
PhD €453 (eerste en laatste jaar)

Studiegelden voor academiejaar 2017-2018

Voorbeeld

Een Belgische student zonder studietoelage betaalt in academiejaar 2017-2018 voor een bachelor inschrijving onder diplomacontract een vast bedrag van € 234,10 + een variabel bedrag van € 11,20 per studiepunt (SP) dat hij opneemt onder de vorm van vakken. 
Voor een inschrijving van 60 studiepunten is de berekening dan als volgt: € 234,10 + 60 SP x € 11,20= € 906,10.

De regels die op de studiegelden van toepassing zijn, kan je raadplegen in het Onderwijs- en Examenreglement 2017-2018 (cf. artikel 64 t.e.m. 70).

Wijzigingen die een invloed op je studiegeld hebben

De volgende wijzigingen in de loop van het academiejaar hebben een invloed op de berekening van je studiegeld.

Wijziging  

Je gaat een andere VUB-opleiding volgen

Meer info

Je registreert extra vakken

Meer info

Je schrijft vakken uit

Meer info

Je zet je studie(s) stop

Meer info

 

Studiegeld en leerkrediet

(her)Inschrijven kan voor zover je over een positief saldo leerkrediet beschikt, d.w.z. minstens 1 punt. Heb je een positief leerkrediet maar wil je inschrijven voor meer studiepunten dan je leerkrediet hebt? Dan betaal je per studiepunt waarvoor je leerkrediet tekort komt een bijkomend studiegeld van € 11,00.

Als referentie wordt de stand van het leerkrediet genomen op het moment van inschrijving. Dit is het moment dat je online het contract ondertekent door je akkoord te verklaren met het Onderwijs- en examenreglement (d.m.v. het vakje 'schrijf mij in' aan te vinken).

Rekeningoverzicht

Vraag Antwoord
Hoe ontvang je het rekeningoverzicht?

Het rekeningoverzicht ontvang je per e-mail op je VUB e-mailadres (het exclusieve adres voor alle VUB-communicatie).

Eventuele herinneringen, aanmaningen en/of aangetekende zendingen worden daarnaast ook per post bezorgd op het adres waar je gedomicilieerd bent.

Wanneer ontvang je het rekeningoverzicht?

Nadat je je hebt ingeschreven ontvang je via e-mail een rekeningoverzicht met betalingsinstructies voor je studiegeld. De eerste facturen voor 2017-2018 worden eind augustus 2017 verstuurd.

Je kan het verschuldigde studiegeld steeds raadplegen in de SelfService Studenten: onder het tabblad hoofdmenu>selfservice>campusfinanciën>rekeningoverzicht.

Hoe lees ik mijn rekeningoverzicht?

Een rekeningoverzicht is een momentopname, ze geeft de stand aan van je studentenrekening op de datum van het rekeningoverzicht. Voorbeeld: het rekeningoverzicht van een ingeschreven student die nog geen vakken registreerde, vermeldt enkel het vaste bedrag van € 234,10.

Elk nieuw rekeningoverzicht houdt rekening met al dan niet betaalde eerdere rekeningen. Het meest recente rekeningoverzicht vermeldt dan ook steeds het totale studiegeld dat je op de datum ervan nog verschuldigd bent.

Mogelijke vermeldingen op je rekeningoverzicht

 • vorige saldo = de rekeningstand op de vorige factuurdatum
 • één of meer rijen studiegeld afhankelijk van eventuele aanpassingen in je inschrijving
 • de administratieve kost (€ 55,00) die aangerekend wordt ingeval van laattijdige betaling

Betaling van je studiegeld

Je kan je studiegeld op de volgende manieren betalen:

Betalingswijze Informatie
per overschrijving De nodige gegevens hiervoor staan op het rekeningoverzicht
via de KMO-portefeuille

Opleidingscheques voor werkgevers zijn beschikbaar via de KMO-portefeuille. De VUB is erkend als dienstverlener met instellingscode:

 • DV.O103793 voor bachelors, masters, master na masters, postgraduaten, de volgende permanente vormingen: Tabakologie (VRGT) en Relatie- en gezinstherapie.
 • DV.O103796 voor permanente vormingen

Let op het verschil tussen cijfer 0 en letter O!

De aanvraag en betaling dient te verlopen via de werkgever KMO waar de student is tewerkgesteld. De procedure voor betaling via de KMO-portefeuille gebeurt volledig online. 

met opleidingscheques

Na het ontvangen van de factuur kan je je opleidingscheques binnenbrengen bij of aangetekend versturen naar de Onderwijs- en Studentenadministratie.

Breng je opleidingscheques zo snel mogelijk binnen en vermijd zo het wachten op een terugbetaling. Vanaf het moment dat je je hebt ingeschreven kan je in de SelfService Studenten je verschuldigd studiegeld raadplegen. Dien nooit een hoger bedrag aan opleidingscheques als noodzakelijk. Er wordt geen geld terugbetaald. 

De Onderwijs- en Studentenadministratie neemt geen opleidingscheques in ontvangst van hoogopgeleiden zonder het attest ‘opleiding in kader van het persoonlijk ontwikkelingsplan’. In dit attest bevestigen je loopbaanbegeleider en de VDAB dat je opleiding deel uitmaakt van je persoonlijke loopbaanbegeleiding. 

Telkens wanneer je een bedrag aan studiegeld betaalt, worden (na boeking ervan op de VUB-rekening) je financiële gegevens in je SelfService Studenten geactualiseerd. Tussen je betaling en de effectieve boeking van dat bedrag door de VUB kan een aantal dagen tijd zitten. Hou hiermee rekening voor wat je betalingstermijn betreft.

De gevolgen van niet op tijd betalen

1 Herinnering/aanmaning Betaal je het studiegeld niet binnen de termijn van 15 dagen dan ontvang je per brief, eerst een herinnering, en daarna een aanmaning op het adres waar je gedomicilieerd bent.
2 Bijkomende administratieve kost en beperking van de dienstverlening
Indien je het gevraagde studiegeld 10 dagen na de aanmaning nog steeds niet betaalde, ontvang je een aangetekende brief met daarin een ingebrekestelling en de bijkomende aanrekening van een administratieve kost van € 55,00.  
De administratieve dienstverlening wordt beperkt. Attesten zullen enkel nog worden afgeleverd na volledige betaling van het openstaande saldo. Herinschrijving voor het volgend academiejaar zal niet meer mogelijk zijn, tenzij het saldo wordt vereffend.
3 Schorsing

Wanbetaling kan eveneens leiden tot schorsing van je inschrijving. In dat geval word je niet toegelaten tot deelname aan de examens.

Reeds behaalde examencijfers worden als niet bestaande beschouwd.

! In geen van de gevallen ontslaat dit de student van de verplichting om het verschuldigde bedrag – vermeerderd met de administratieve toeslag – vooralsnog te voldoen.