Verdediging

 

Verplichte inschrijving

Alleen wie ingeschreven is als doctoraatsstudent, kan toegelaten worden tot de openbare verdediging van zijn/haar doctoraatsproefschrift. Alle junioronderzoekers die een doctoraatsproefschrift voorbereiden, moeten zich inschrijven op het moment dat het onderzoek van start gaat. Meer informatie over die inschrijvingsmodaliteiten vind je hier.

 

Neerlegging van het proefschrift

Wanneer je het doctoraatsexamen wenst af te leggen, moet je volgende zaken indienen op het faculteitssecretariaat:

  1. een schriftelijke aanvraag gericht aan de Decaan, mede ondertekend door de promotor(en). Deze aanvraag bevat de titel van het proefschrift;
  2. je proefschrift in afgedrukte vorm, voor elk jurylid één exemplaar plus drie bijkomende exemplaren;
  3. een elektronische versie van je proefschrift;
  4. een samenvatting van je doctoraatsproefschrift in het Nederlands en in het Engels.

Het proefschrift wordt in principe in het Nederlands of het Engels opgesteld en verdedigd.

 

Procedure van het doctoraatsexamen

De doctoraatsjury beslist binnen de 2 maanden na de neerlegging of je je proefschrift mag verdedigen. Eerst volgt een interne verdediging; en indien deze succesvol was, volgt maximum 1 maand later de openbare verdediging.

Het proefschrift wordt in principe in het Nederlands of het Engels verdedigd.

De verdediging vindt in principe plaats in de lokalen van de VUB. De openbare verdediging duurt minimum 1 uur en maximum 2 uur. Zij omvat minstens een korte samenvatting van het proefschrift, gericht tot de jury en het lekenpubliek, gevolgd door een discussie. De jury alsook het publiek heeft het recht om je te ondervragen.

De jury gaat onmiddellijk na de verdediging over tot de beraadslaging. Indien de jury oordeelt dat je geslaagd bent, wordt meteen tot de proclamatie overgegaan.

Een meer gedetailleerde omschrijving van de procedure vind je terug in het centraal doctoraatsreglement (in het bijzonder de artikels 27-42 en in het aanvullend facultair doctoraatsreglement.

 

Diploma

Het doctorsdiploma krijg je niet direct na de openbare verdediging. De faculteit geeft de gegevens van de geslaagde doctorandi door aan het StudentenadministratieCentrum (SAC),
waar het diploma afgedrukt wordt. Dit kan soms maanden duren.
Indien je ook 30 studiepunten i.k.v. de Doctoraatsopleiding behaald hebt, ontvang je naast je diploma ook het Getuigschrift van de Doctoraatsopleiding. Indien je minder dan 30 ECTS aan activiteiten verzameld hebt, kan je een attest van de gevolgde activiteiten aanvragen.

 

Publiceren van je proefschrift

Er is geen centrale richtlijn over het formaat en de layout waaraan een proefschrift van de Vrije Universiteit moet voldoen, maar het spreekt voor zich dat het duidelijk moet zijn dat het om een proefschrift van de VUB gaat. Binnen de faculteiten is er meestal wel een bepaald formaat gangbaar en eventueel opgelegd.

Publiceren is niet verplicht. Het staat elke doctorandus vrij om te beslissen of en bij welke uitgever hij/zij zijn/haar proefschrift wenst te publiceren.

Ter informatie leggen we het voorstel van VUBPRESS voor:

Als academische uitgeverij biedt VUBpress doctorandi de mogelijkheid om hun doctoraat op professionele manier te publiceren, met een uitgebreide en flexibele service die veel verder gaat dan een loutere ‘print’opdracht. VUBpress zorgt voor een aangepaste cover, kent een ISBN-nummer en wettelijk depot toe en zorgt voor een colofonpagina zodat het doctoraat gedeponeerd en auteursrechtelijk beschermd is. Daarnaast neemt VUBpress het doctoraat op in haar catalogus en plaatst het op haar website als de auteursrechten het toelaten om het doctoraat te verkopen. Het boek komt dan ook op Google Boek Search en Boekenbank terecht en krijgt zo de grootst mogelijke zichtbaarheid en beschikbaarheid. Het volledige productieproces neemt maximaal veertien dagen in beslag.

Voor meer informatie en een precieze, vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen met VUBpress:

Klik hier om de folder te lezen.

 

 

Met de steun van