Gezamenlijk doctoraat

 

Wat?

Gezamenlijk doctoraat = Joint PhD = Cotutelle de thèse

Een gezamenlijk doctoraat houdt in dat het doctoraatsproefschrift wordt uitgewerkt en verdedigd onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van twee (of soms meer) partnerinstellingen. Aan het einde van het traject ontvangt de doctorandus een doctoraatsdiploma van beide partners.

De partner kan een binnen- of buitenlandse instelling zijn, binnen of buiten Europa. Een samenwerking met Vlaamse of Franstalige universiteiten is dus ook mogelijk. Het moet in elk geval om een instelling gaan die gemachtigd is om de graad van doctor uit te reiken.

Deze samenwerking wordt voor elke doctoraatsstudent individueel geregeld via een contract dat wordt ondertekend door minstens de rectoren van beide instellingen, de twee promotoren en de doctorandus/a.

Een dergelijk gezamenlijk doctoraat wordt in Vlaanderen mogelijk gemaakt door de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013:

"Een universiteit kan samen met een andere binnenlandse of buitenlandse universiteit een dubbeldiploma of een gezamenlijk diploma van de graad van doctor uitreiken na de openbare verdediging van een proefschrift ten overstaan van een jury waarin ten minste professoren van de betrokken instellingen zetelen en op voorwaarde dat de promovendus ten minste zes maanden aan de partneruniversiteit onderzoek heeft gedaan in het kader van zijn proefschrift.”

Let op! Ook de partnerinstelling moet kunnen terugvallen op een gelijkaardige regelgeving die een gezamenlijk doctoraat mogelijk maakt!

 

Waarom?

Aan een gezamenlijk doctoraat zijn verscheidene voordelen verbonden. Zo stimuleert en formaliseert het de (inter)nationale samenwerking tussen onderzoeksinstellingen, wat leidt tot een grotere kennisuitwisseling.

Bovendien geeft een gezamenlijk doctoraat op een formele manier uiting aan de (inter)nationale mobiliteit van de doctorandus/a tijdens zijn/haar onderzoekstraject. Aangezien de samenwerking met een andere instelling officieel vastgelegd staat op het doctoraatsdiploma, wordt die mobiliteit dus optimaal gevaloriseerd. Een dergelijk gegeven is een absolute meerwaarde in het licht van verdere loopbaanperspectieven, en dit zowel binnen als buiten de academische wereld.

 

Wanneer?

Een gezamenlijk doctoraat kan op elk moment in het jaar starten.

Maar omdat de onderhandelingen en de ondertekening van het contract maanden kan duren, is het noodzakelijk om minstens 1 jaar vóór de voorziene verdediging de procedure op te starten.

 

Voorwaarden

 • De kandidaat heeft een promotor in elke partnerinstelling.
 • De kandidaat werkt minstens 6 maanden aan elke partnerinstelling. Dat kan in één of meerdere verblijven.
 • De partnerinstelling kan terugvallen op een wet- en regelgeving die een gezamenlijk doctoraat mogelijk maakt.
 • De betrokken partijen ondertekenen een overeenkomst.

 

Procedure

Voor elk gezamenlijk doctoraat wordt een individueel contract afgesloten.

Alle contracten voor gezamenlijke doctoraten dienen door de jointphd [at] vub [dot] ac [dot] be (Centrale Doctoraatsbegeleiding (DocBe)) behandeld te worden. Gelieve ons altijd te contacteren als u een gezamenlijk doctoraat wenst op te starten, en dit minstens één jaar vóór de verdediging.

Houd er rekening mee dat de procedure (onderhandeling en ondertekening) enkele maanden kan duren. Daarom is het noodzakelijk om er tijdig mee te beginnen.

Een contract dat aanleiding moet geven tot een gezamenlijk doctoraat mag nooit in strijd zijn met het Centraal reglement voor de toekenning van de academische graad van doctor van de Vrije Universiteit Brussel, noch met het aanvullend facultair doctoraatsreglement van de faculteit waarin het doctoraat vorm krijgt.

 1. Heeft de partnerinstelling een eerste contractvoorstel geformuleerd? Stuur deze dan ter controle naar jointphd [at] vub [dot] ac [dot] be, die ook het advies van de jurist zal inwinnen.
 2. Je kan ook gebruik maken van onze standaardcontracten, die als basis voor onderhandeling kunnen dienen. Vul het document zoveel mogelijk in en leg het voor aan de partnerinstelling. Indien er wijzigingen voorgesteld worden, moeten deze eerst door DocBe verwerkt worden. De eindversie moet altijd door ons gevalideerd worden.
 3. Als we tot een akkoord zijn gekomen, kunnen we overgaan tot de ondertekening. DocBe zorgt voor de handtekening van de Rector.
 4. Een inkomende doctorandus (die van de partnerinstelling naar de VUB komt) moet zo snel mogelijk de toelatingsprocedure aan de VUB opstarten. Hij/zij zal zich namelijk ook aan de VUB moeten inschrijven en heeft hiervoor ook een officiële toelating nodig. Klik hier voor de procedure.

 Een schematisch overzicht van de flow kan je hier terugvinden:

- flow vlaamse partnerinstellingen
- flow niet-vlaamse partnerinstellingen

Inschrijving

Inschrijvingsplicht

Omdat een gezamenlijk doctoraat wordt voorbereid aan twee instellingen, moet de doctoraatsstudent ook in beide instellingen ingeschreven zijn als doctorandus/a, en dit zonder onderbreking vanaf het academiejaar waarin het contract in werking treedt tot en met het academiejaar waarin het doctoraatsexamen wordt afgelegd (tenzij anders bepaald in het contract).

Toelatingsprocedure

Klik hier voor meer informatie over de aanvraag- en inschrijvingsprocedure.

Kandidaten van een gezamenlijk doctoraat worden bij hun eerste inschrijving aan de VUB vrijgesteld van inschrijvingsgeld, op voorwaarde dat het contract op dat moment volledig ondertekend is. Ze betalen aan de VUB dus enkel inschrijvingsgeld voor het jaar van de verdediging. Voor een gezamenlijk doctoraat met een andere Vlaamse universiteit is er enkel inschrijvingsgeld verschuldigd in de thuisinstelling.

Bench fee

De Onderzoeksraad (OZR) stelt voor de gezamenlijke doctoraten een eenmalige bench fee ter beschikking.

Het bedrag van deze bench fee varieert naargelang de regio van de partneruniversiteit:

 • Benelux: 2.000 €
 • Noord-Amerika: 5.000 €
 • Overige landen: 4.000 €

Deze bench fee moet beschouwd worden als een bijdrage in de extra kosten verbonden aan een gezamenlijk doctoraat. Het toegekende bedrag kan aangewend worden voor de (co)financiering van reis- en verblijfskosten in het kader van het doctoraat, en/of als werkingskrediet voor de aankoop van studie- of onderzoeksmateriaal …

De toekenning gebeurt automatisch via DocBe/R&D als aan de drie onderstaande voorwaarden is voldaan:

Voorwaarden

 • het contract is volledig ondertekend en
 • DocBe beschikt over een origineel exemplaar en
 • de kandidaat is aan de VUB ingeschreven als doctoraatsstudent

Voor meer informatie: zie OZR-reglement, 'Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten'.

Goed om weten


In welke taal wordt het proefschrift geschreven en verdedigd?

Het proefschrift in een joint PhD project wordt geschreven en verdedigd in de taal die goegekeurd werd in het contract door beide partijen. Hierbij dienen de bepalingen van zowel de Centrale PhD reglementering en het aanvullend facultair reglement te worden gerespecteerd. De kandidaat dient een samenvatting te bieden in een tweede taal indien vereist door het aanvullend facultair doctoraatsreglement.

Wat is de procedure voor het eindexamen in een gezamenlijk doctoraat?

Principieel vindt het eindexamen in een gezamenlijk doctoraat plaats op de eigen instelling, tenzij het contract dit anders bepaalt. De examencommissie voor een gezamenlijk doctoraat bestaat uit minstens zes leden, waaronder de twee promotoren. Elk van de twee partnerinstellingen zal ten minste twee leden van de examencommissie benoemen. De samenstelling van de examencommissie mag niet in strijd zijn met het Centraal reglement voor de toekenning van de academische graad van doctor van de Vrije Universiteit Brussel, noch met het aanvullend facultair doctoraatsreglement van de faculteit waarin het doctoraat vorm krijgt.

Diplomering

Bij een gezamenlijk doctoraat kunnen zich twee types van diplomering voordoen: enerzijds de ‘gezamenlijke diplomering’ en anderzijds de ‘bidiplomering’. Dit is slechts een terminologisch onderscheid. Er is geen niveauverschil; beide diploma's kennen de graad van doctor toe.

 • Gezamenlijk diploma
  met daarop één gemeenschappelijke graad van doctor met bijbehorende kwalificatie, zal worden uitgereikt indien de academische graad van doctor dezelfde is aan beide partnerinstellingen.
 • Dubbeldiploma
  Indien de academische graad niet dezelfde is aan beide partnerinstellingen (bijv. 'doctor in de wetenschappen' en 'doctor in de biologie'), is er sprake van een dubbeldiploma of bidiplomering, met vermelding van beide titels. Dit kan op één certificaat gebeuren of op twee aparte certificaten met elk één graad.

Als er sprake is van één certificaat, wordt dit in principe opgesteld door de instelling waar de verdediging plaatsvindt. In het geval van twee certificaten, stelt elke instelling haar eigen diploma op.

 

Met de steun van