Veelgestelde vragen

De Doctoral Schools hebben als doel om de doctoraatsopleiding een duidelijk kader te verlenen en op die manier de visibiliteit en uitstraling van het doctoraat te vergroten, zowel binnen als buiten de academische wereld. Aan elke Doctoral School zijn verschillende faculteiten verbonden. Welke faculteiten verbonden zijn aan welke Doctoral School(s) kun je terugvinden op de websites van de Doctoral Schools. Elke Doctoral School heeft een directeur die instaat voor de dagelijkse leiding van de Doctoral School en in overleg met de Doctoral School Raad en de andere directeurs het beleid en de inhoud van de doctoraatsopleiding zal bepalen.

Voor meer informatie, klik hier.

Bij je inschrijving als doctoraatsstudent word je automatisch (en zonder extra kosten) lid van één van de drie Doctoral Schools aan de VUB.

Inschrijving in een Doctoral School impliceert geen automatische deelname in de Doctoraatsopleiding, de keuze hiertoe is vrij tenzij anders bepaald in de aanvullende facultaire reglementen.

De Doctoraatsopleiding zorgt ervoor dat je als doctorandus/a (kosteloos) kan deelnemen aan reguliere opleidingsonderdelen, gespecialiseerde opleidingsonderdelen en Doctoral Seminars aan de VUB en dankzij de strategische alliantie ook aan de UGent. Verder geeft het lidmaatschap van een Doctoral School je de kans om al je onderzoeksgerelateerde activiteiten zoals publicaties, deelname aan conferenties en presentaties, onderwijsactiviteiten, ... te laten erkennen.

Meer informatie vind jehier.

In het kort:

 • InschrijvingBij je inschrijving als doctoraatsstudent word je automatisch (en zonder extra kosten) lid van één van de drie Doctoral Schools aan de VUB. Dit lidmaatschap geeft je het recht deel te nemen aan de Doctoraatsopleiding.
 • Verplicht of nietDe Doctoraatsopleiding is in principe NIET verplicht. De faculteiten kunnen evenwel beslissen om de opleiding of delen ervan verplicht te stellen, op basis van een geschiktheidsonderzoek van het individuele dossier van de kandidaat-doctorandus. Wel wordt verwacht van nieuwe doctorandi (vanaf academiejaar 2017-18) dat zij de Introduction Day for New PhD Candidates meevolgen (zie: https://my.vub.ac.be/phd/introductiedagen ).
 • DoelHet doel van de Doctoraatsopleiding is ondersteuning te bieden aan doctorandi. Je kan immers makkelijk deelnemen aan verscheidene activiteiten zoals reguliere opleidingsonderdelen, gespecialiseerde cursussen, workshops, summer schools, master classes, enz. Activiteiten georganiseerd door de VUB of door de UGent zijn doorgaans zelfs gratis. Daarenboven heb je de mogelijkheid om ook al hun onderzoeksgerelateerde activiteiten zoals publicaties, deelname aan conferenties en presentaties, superviseer-activiteiten, e.d. te laten erkennen binnen het kader van de Doctoraatsopleiding.
 • De Doctoraatsopleiding bestaat uit 60 studiepunten. Minimum 30 studiepunten door de doctorandus/a vergaard via deelname aan activiteiten, de overige 30 studiepuntenworden toegekend na de succesvolle verdediging van het doctoraatsproefschrift.
 • De doctoraatsopleiding kent geen beperking in de tijd, de studiepunten kunnen gedurende de gehele periode van het doctoraat behaald worden.
 • Getuigschrift of AttestDoctorandi die 30 studiepunten hebben behaald en het doctoraatsproefschrift met succes verdedigd hebben, ontvangen het Getuigschrift van de Doctoraatsopleiding. Doctorandi die geen 30 studiepunten hebben behaald en/of geen succesvolle verdediging achter de rug hebben, kunnen - op vraag - een attest van de gevolgde activiteiten in het kader van de Doctoraatsopleiding ontvangen.

Klik hier voor meer BELANGRIJKE informatie over het programma, de studiepunten, de inschrijvingsprocedures, de bewijzen, het getuigschrift...

Bij je inschrijving als doctoraatsstudent word je automatisch (en zonder extra kosten) lid van één van de drie Doctoral Schools aan de VUB. Dit lidmaatschap geeft je het recht deel te nemen aan de Doctoraatsopleiding.

Een aparte inschrijving voor de Doctoraatsopleiding is niet mogelijk via creditcontract, noch via examencontract.

Je kan controleren of je lidmaatschap van de Doctoral School in orde is door op je studentenkaart te kijken. Hierop staat je Doctoral School vermeld. Indien dit niet het geval is neem dan contact op met de Onderwijs- en Studentenadministratie.

 

Op de PhD Introduction Days na, is de Doctoraatsopleiding niet verplicht. De faculteiten kunnen evenwel beslissen om de opleiding of delen ervan verplicht te stellen, op basis van een geschiktheidsonderzoek van het individuele dossier van de kandidaat-doctorandus (dit is overigens nu al het geval). De faculteit blijft dus bevoegd voor de toelating tot het doctoraat. Het eventuele verplichte opleidingspakket zal dan een voorwaarde zijn om te kunnen worden toegelaten tot de verdediging van het doctoraatsproefschrift. De faculteit kan een maximale termijn voorzien waarbinnen dit opleidingspakket moet worden afgelegd.

 

Doctorandi die lid zijn van een Doctoral School, die minstens 30 studiepunten hebben behaald én het doctoraatsproefschrift met succes verdedigd (30 studiepunten) hebben, ontvangen het Getuigschrift van de Doctoraatsopleiding, naast het diploma dat de graad van doctor verleent. Dit getuigschrift wordt ondertekend door de Rector van de Vrije Universiteit Brussel.

Leden van een Doctoral School die minder dan 30 studiepunten behaald hebben en/of hun doctoraat niet verdedigd hebben, kunnen - op vraag - enkel een Attest ontvangen met een opsomming van de gevolgde activiteiten.

Om de Doctoraatsopleiding succesvol af te werken heb je slechts 30 studiepunten nodig (de overige 30 studiepunten worden toegekend na de succesvolle verdediging van jet doctoraat). Een goede indicator om het aantal toegekende studiepunten te evalueren is de te investeren tijd en moeite om deze studiepunten te behalen. Een regulier opleidingsonderdeel dat meestal 6 studiepunten oplevert vereist een geschatte tijdsinvestering van 125 uur. Het schrijven van een artikel vereist eveneens een grote tijdsinvestering en levert minder dan 6 studiepunten op (afhankelijk van het type tijdschrift). Het bijwonen van een seminarie genereert bijgevolg slechts een beperkt aantal studiepunten.

Enkel credits verworven ná het behalen van het diploma dat toegang verschaft tot de inschrijving voor het doctoraat, kunnen aanleiding geven tot vrijstelling in de Doctoraatsopleiding. Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor credits verworven in een initiële masteropleiding die een traject met onderzoeksfinaliteit in het opleidingsprogramma hebben geïncorporeerd. Het verlenen van vrijstellingen is een bevoegdheid van de Doctoral School directeur.

Inschrijvingsmodaliteiten zijn afhankelijk van de organisatie van de activiteiten:

 • Voor activiteiten georganiseerd door de Centrale Doctoraatsbegeleiding, of VUB Doctoral Schools: klik hier. 
 • Voor activiteiten georganiseerd door de UGent Doctoral Schools: klik hier.

Als je wenst deel te nemen aan een regulier opleidingsonderdeel aan de VUB, maak je gebruik van het daarvoor bestemde formulier (bij 'formulieren voor doctorandi). Je promotor dient je deelname aan de vakken goed te keuren door het formulier te handtekenen, ook de betrokken titularis dient zijn goedkeuring te verlenen door middel van een handtekening. Het ingevulde en ondertekende formulier dien je in bij de Centrale Doctoraatsbegeleiding.

Let wel! Als je deel wil nemen aan reguliere opleidingsonderdelen aan de VUB, moet je, net als de gewone studenten, voldoen aan de voorwaarden i.v.m. voorkennis. Ook zal dezelfde evaluatievorm van toepassing zijn (examen, werkstuk, voordracht, ...) om voor het vak te slagen en er de desbetreffende studiepunten voor te verkrijgen.

 

De Doctoraatsopleiding wordt in samenwerking met de Universiteit Gent georganiseerd. Dit betekent concreet dat VUB-doctorandi kunnen deelnemen aan alle activiteiten van UGent en vice versa. Deelname aan reguliere opleidingsonderdelen is voor beide groepen gratis (behalve vakken van programma's met verhoogd studiegeld).

Om reguliere vakken te kunnenvolgen aan de UGent dient de VUB-doctorandus zich eerst als gaststudent te registeren. Dit moet persoonlijk gebeuren bij de studentenadministratie (Ufo, St-Pietersnieuwstraat 33, Gent). De procedure staat hier beschreven.

Na de registratie als gaststudent kan je inschrijven voor reguliere opleidingsonderdelen d.m.v. dit formulier. Voor doctoral seminars of onderzoeksgerelateerde activiteiten dien je de gewone inschrijvingsmethode te volgen zoals beschreven in de aankondiging van de activiteit (meestal dus via de organiserende Doctoral School of via de Coordination Unit).

Het activiteitenaanbod van de UGent Doctoral Schools kan hier geraadpleegd worden

Doctorandi van één van de andere Vlaamse universiteiten dienen zich eerst te registreren als gaststudent via https://aanmelden.cumulus.vub.ac.be en kiezen onder programma/loopbaan 'doctoraat'. Eens geregistreerd als gaststudent dien je gebruik te maken van het formulier 'registratie reguliere opleidingsonderdelen' (bij formulier voor doctorandi) om je voor vakken in te schrijven. Om in te schrijven voor Doctoral Seminars aan de VUB contacteer je Nele Van Schelvergem van de Centrale Doctoraatsbegeleiding (doctoral [dot] schools [at] vub [dot] ac [dot] be).

 

Ja, maar hou rekening met de VUB voorrangsregels. Deelnemers uit categorie 5 (Doctorandi van andere universiteiten, post-docs en andere VUB-researchers, researchers van andere onderzoeksinstellingen en andere geïnteresseerden - MA studenten incluis) dienen mogelijks registratiekosten te betalen voor hun deelname. het standaard bedrag voor categorie 5 deelnemers is €25, voor specifieke activiteiten kan een ander bedrag gehanteerd worden. Contacteer doctoral [dot] schools [at] vub [dot] be voor meer info.

 1. Doctorandi met een verplicht opleidingspakket (heel beperkte groep)
 2. Doctorandi die lid zijn van de organiserende Doctoral School(s)
 3. Doctorandi die lid zijn van een andere dan de organiserende Doctoral School(s)
 4. Doctorandi die niet ingeschreven zijn in het nieuwe systeem, zoals UGent doctorandi uit het oude systeem van doctoraat evenals doctorandi van de ULB
 5. Doctorandi van derde universiteiten en andere niet-doctorerende onderzoekers van betrokken universiteiten.

1, 2 & 3 staat geheel los van het feit of het om een VUB- of UGent-doctorandus gaat.

 1. Doctorandi met een verplicht opleidingspakket en nog in te vullen opleidingsonderdelen/workshops (ongeacht of zij zijn ingeschreven in de UGent of de VUB)
 2. Doctorandi die lid zijn van de organiserende Doctoral School(s) (bij gezamenlijke initiatieven: ongeacht of zij zijn ingeschreven in de UGent of de VUB)
 3. Doctorandi die lid zijn van een andere dan de organiserende Doctoral School(s) (ongeacht of zij zijn ingeschreven in de UGent of de VUB)
 4. UGent doctorandi uit het oude systeem van doctoraat en doctoraatsopleiding
 5. Doctorandi van andere universiteiten, opst)docs, andere onderzoekers UGent, enz...

Je bent natuurlijk meer dan welkom om je doctoraatsonderzoek uit te voeren aan de VUB. Meer informatie over de weg naar het doctoraat en financiering vind je hier. De Centrale Doctoraatsbegeleiding verleent echter zelf GEEN financiering.

De promotor zal je begeleiden gedurende het volledige doctoraatsproces. het is dan ook uiterst belangrijk dat je voor je onderzoek een promotor kiest die over de expertise beschikt die aansluit bij dat onderzoek. Expertise op de Vrije Universiteit Brussel kan je onder andere vinden via de zoekmogelijkheden die hier aangeboden worden.

Indien je als doctoraatsstudent instaat voor een onderwijsopdracht als AAP-lid, hou er dan rekening mee dat de titularis van het vak dat je doceert niet per definitie de promotor van je doctoraatsonderzoek hoeft te zijn.

Een promotor moet steeds een actief ZAP-lid (Zelfstandig Academisch Personeel) zijn van de Vrije Universiteit Brussel. Deze kan echter bijgestaan worden door één of meer andere promotoren. De andere promotor(en) hoeven geen leden van de Vrije Universiteit Brussel te zijn. Ze moeten echter wel de titel van "Doctor op proefschrift" dragen.

De promotor is verplicht de doctorandus/a te begeleiden en te stimuleren bij de voorbereiding van het doctoraatsproefschrift. De doctorandus/a heeft echter dezelfde verplichting naar de promotor(en) toe.

Om de verwachtingen van alle partijen duidelijker te stellen, werd door de Onderzoeksraad (OZR) het "Profiel van de goede promotor" opgesteld. De principes die hierin verwoord worden, dienen als maat voor de Commissie voor de doctoraatsopvolging (CDO) bij de jaarlijkse opvolging van het goede verloop van de doctoraten in de faculteiten. De verbintenis die aangegaan wordt, wordt eveneens bekrachtigd door het "registratieformulier onderzoek" dat bij elke (her)aanstelling ingevuld moet worden door de onderzoeker en de promotor.

Omdat een doctoraatsproces lang duurt is het niet onmogelijk dat je promotor zijn/haar laatste jaren als actief ZAP-lid aan de Vrije Universiteit Brussel doorbrengt. Als emeritus kan deze professor echter je promotor blijven, al dient er dan gezorgd te worden voor een tweede promotor die wel nog een actief ZAP-lid is van de Vrije Universiteit Brussel.

De OZR creëerde voor VUB-doctoraatsbursalen de mogelijkheid dat de beurs om specifieke redenen tijdelijk opgeschort wordt. Het mandaat van 4 jaar moet namelijk opgenomen worden in een periode van 6 jaar. Ook bij afwezigheid wegens ziekte van langer dan 3 maanden wordt de beurs opgeschort. Andere instanties die beurzen verlenen bieden gelijkaardige maatregelen. Het feit dat belastingvrije beurzen maximum 4 jaar kunnen toegekend worden binnen een tijdspanne van 72 maanden, is terug te vinden in een circulaire van het FOD van Financiën. De VUB volgt de IWT-beurzen en dit betekent dat de beurs wordt opgeschort met de periode van zwangerschap (maximum 15 weken per zwangerschap) of langdurige ziekte, waarbij de bursaal een uitkering ontvangt van de mutualiteit. Voor AAP-leden is dit nu niet het geval: zij kunnen op basis van deze onderbrekingen een bijkomende termijn of een 7de jaar aanvragen. Voor vragen over personeelsstatuten en aanverwante onderwerpen kan je terecht bij de Dienst Personeel.

Doctorandi hebben recht op kinderbijslag voor zover voldaan is aan volgende voorwaarden:

 • een inschrijving hebben voor minstens 27 studiepunten;
 • niet ouder dan 25 jaar zijn;
 • er wordt geen beurs toegekend die aan RSZ is onderworpen.

De studiepunten voor de doctoraatsopleiding tellen mee, die van het proefschrift niet. Studiepunten in het kader van een andere opleiding tellen ook mee. Het recht wordt toegekend voor een volledig academiejaar, op voorwaarde dat de inschrijving voor 30 november van het academiejaar gebeurt. Meer informatie op de website van de Rijksdienst voor Kinderbijslag.

Vanaf de leeftijd van 25 jaar heb je sowieso geen recht meer op kinderbijslag en dien je je wat de verzekerbaarheid voor gezondheidszorgen betreft, aan te sluiten als voltijds student bij een ziekenfonds naar keuze. Hiervoor betaal je een maandelijkse bijdrage.

Indien je over een doctoraatsbeurs beschikt, leidt dit tot toepassing van de sociale zekerheidsregeling voor werknemers. In de praktijk staat de beursinstantie in voor de betaling van de RSZ-bijdragen. Voor de ziekenfondsaansluiting val je onder het statuut van loontrekkende.

Als je (nog) niet over een doctoraatsbeurs beschikt, laat je je, na het beëindigen van je basisopleiding best inschrijven als ‘schoolverlater in beroepsinschakelingstijd’ bij de VDAB. Tijdens de beroepsinschakelingstijd ontvang je verder kinderbijslag en blijf je zoals voorheen in regel met het ziekenfonds. (Terugbetaling van de reeds ontvangen kinderbijslag is mogelijk indien je toch nog een doctoraatsbeurs verwerft.)

Na beëindiging van de beroepsinschakelingstijd ontvang je beroepsinschakelings-uitkeringen. Een van de voorwaarden om beroepsinschakelingsuitkeringen te ontvangen, is dat je voltijds beschikbaar bent voor de arbeidsmarkt. Dit is niet evident als men zich daadwerkelijk aan een doctoraat wil wijden. De meeste doctoraatsbeurzen (waaronder die van de OZR van de VUB, van het FWO of IWT) zijn bovendien niet combineerbaar met andere beroepsactiviteiten.

Wat de ziekteverzekering betreft, dien je na het doorlopen van je beroepsinschakelingstijd zelf een aansluiting te regelen. Indien je alsnog een beurs ontvangt, dan stel je de VDAB hiervan op de hoogte. Is de beslissing die je rond de doctoraatsbeurs krijgt negatief, dan heb je toch in elk geval al een periode van je beroepsinschakelingstijd doorlopen.

In België zijn doctoraatsbeurzen vrijgesteld van personenbelasting. Maar als je tijdens je werk bezoldigd wordt door een of andere organisatie, dan zijn die sommen wel belastbaar. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als een bedrijf je vraagt om tijdens je doctoraat een bepaald onderzoek uit te voeren en je daarvoor ook betaalt. Zelfs als dat onderzoek van belang is voor jouw doctoraat, dan nog is die bezoldiging belastbaar. Let wel op dat de meeste doctoraatsbeurzen niet combineerbaar zijn met andere inkomsten!

Indien de bursaal bij zijn/haar ouders blijft wonen, blijft hij/zij fiscaal ten laste. In dit geval meldt de bursaal de beursbedragen niet (als bestaansmiddelen). Om ten laste te zijn of te blijven mag de bursaal volgens het Wetboek Inkomstenbelasting 1992 geen eigen bestaansmiddelen hebben verworven die een bedrag overschrijden, dat het wetboek zelf bepaalt. Fiscaal wordt de doctoraatsbeurs gelijkgesteld aan een studietoelage en aangezien deze niet worden beschouwd als belastbaar inkomen, geniet de bursaal dus geen loon en blijft hij/zij dus ten laste.

Voor meer informatie over specifieke statuten kan je terecht bij de personeelsdienst. Neem ook eens de reglementen voor het personeel en de bursalen door (intranet).

Het is belangrijk dat je na de inschrijving voor het doctoraat je VUB-account activeert. Zo kun je een login en paswoord aanmaken waarmee je gebruik kan maken van een aantal elektronische diensten zoals e-mail, toegang tot VUB-databanken, gebruik van het intranet enzovoort. Activeer je account via deze link. Op deze manier ontvang je ook alle informatie die elektronisch naar studenten en personeel verstuurd wordt.

Denk je geen gebruik te zullen maken van de e-maildiensten van de VUB, omdat je bijvoorbeeld al over een of meer andere e-mailadressen beschikt, zorg er dan toch voor dat de mail die naar het VUB-mailadres gestuurd wordt je ook bereikt. Dit kan je via de volgende link. Op deze pagina kun je je gebruikelijke e-mailadres koppelen aan je e-mailadres van de VUB. Op deze manier worden alle berichten die naar je VUB-adres gestuurd worden, automatisch naar je persoonlijke, gebruikelijke adres doorgestuurd. Het antwoord op veel vragen in verband met de computerinfrastructuur van de Vrije Universiteit Brussel vind je hier.

Het logo en het wapenschild van de VUB kan je vinden via het intranet.

Je wil je doctoraat een meerwaarde geven met een gezamenlijk diploma, maar hoe begin je eraan? Ga op zoek naar expertise en een copromotor in een andere instelling. Wellicht heeft je promotor of je vakgroep al contacten met andere onderzoeksgroepen in een vergelijkbaar domein of ga contacten aan tijdens conferenties e.d.

Klik hier voor meer informatie over het gezamenlijke doctoraat.

De partner kan een binnen- of buitenlandse instelling zijn, binnen of buiten Europa. Een samenwerking met Vlaamse of Franstalige universiteiten is dus ook mogelijk. De Koninklijke Militaire Academie (KMS) is ook een mogelijke partnerinstelling.

Deze samenwerking wordt voor elke doctoraatsstudent individueel geregeld via een contract dat wordt ondertekend door de rectoren van beide instellingen, de twee promotoren en de doctorandus/a.

Klik hier voor meer informatie over het gezamenlijke doctoraat.

Alle ingeschreven doctorandi dienen jaarlijks een opvolgingsverslag op te stellen. Ook de doctoraatsstudenten in het kader van een gezamenlijk doctoraat. Meer informatie over het doel van dit verslag en een link naar de formulieren, vind je hier.

Bij het Rekencentrum kan je terecht voor het afdrukken op groot formaat, zoals A0 posters. De prints dienen opgehaald te worden op de campus van de ULB.

Klik hier voor de specificaties, prijzen en locatie.

Klik hier om een overzicht van allerhande soorten financiering te bekomen. Deze pagina’s (op de VUB Research & Data Management website) bundelen alle relevante informatie met betrekking tot projectfinanciering voor VUB academici. De informatie kan helpen om het juiste type financiering te vinden, en leid je doorheen het hieraan gerelateerde administratieve landschap van onze universiteit.

De doctoraatsopleiding is, in principe, voor het merendeel vrijblijvend; je kan dus grotendeels zelf beslissen welke vaardigheden je wenst te trainen a.d.h.v. workshops en seminars.
De Centrale Doctoraatsbegeleiding en Doctoral Schools stellen een opleidingsaanbod samen dat je toelaat je tijdens elke fase van je doctoraatstraject verder te ontwikkelen in een richting die jij zelf kiest.
Vanaf academiejaar 2017-18 is het voor beginnende doctorandi verplicht om de eerste dag van de Introduction Day for New PhD Candidates mee te volgen: tijdens deze sessie wordt immers essentiële informatie gegeven over het doctoreren aan de VUB (info over de doctoral schools en wat die kunnen doen voor jou, info over wetenschappelijke integriteit…).

The Introductiedag wordt twee keer per academiejaar in Etterbeek georganiseerd (oktober & februari) en daarnaast is er een kortere sessie die jaarlijks doorgaat op de campus te Jette. Je hebt m.a.w. drie mogelijkheden om deel te nemen aan de introductiedag in het eerste jaar van jouw doctoraatsonderzoek.
Indien je voor een langere periode in het buitenland vertoeft, of je hebt een full time job naast je bezigheid als onderzoeker, kan je dit melden in je Voortgangsverslag en het daaropvolgende jaar deelnemen aan één van de sessies. Andere uitzonderingsmaatregelen zullen besproken worden door de facultaire Commissie voor Doctoraatsopvolging (CDO).

Gevolgen zijn er enkel voor PhD kandidaten die hun PhD onderzoek aangevat hebben vanaf academiejaar 2017-18. In het jaarlijkse voortgangsverslag dien je aan te geven dat je deelgenomen hebt aan de verplichte sessie (bewijs: PhD Portfolio). Indien er geen melding is van deelname in je voortgangsverslag (+ bewijs: PhD Portfolio), krijg je een waarschuwing van de Commissie voor Doctoraatsopvolging (CDO).
Indien daar het daaropvolgende academiejaar geen gehoord werd aangegeven, zal je een negatief voortgangsadvies ontvangen, waardoor je niet meer zal kunnen herinschrijven als doctoraatstudent(e).

 

Met de steun van