Doctoraatsopleiding

 

Inschrijving

Bij je inschrijving als doctoraatsstudent word je automatisch (en zonder extra kosten) lid van één van de drie Doctoral Schools aan de VUB. Dit lidmaatschap geeft je het recht deel te nemen aan de Doctoraatsopleiding.

Een aparte inschrijving voor de Doctoraatsopleiding is niet mogelijk via creditcontract, noch via examencontract.

 

Verplicht of niet?

De Doctoraatsopleiding is in principe en voor het merendeel NIET verplicht, maar deelname wordt van harte aangemoedigd. Vanaf academiejaar 2017-2018 is de eerste dag van de Introduction Days for New PhD Students verplicht voor beginnende doctorandi. Tijdens deze infosessie wordt noodzakelijke informatie gegeven inzake het doctoreren aan de VUB: welke diensten kunnen je helpen en waarmee, hoe functioneren de doctoral schools, wat is het VUB beleid inzake wetenschappelijke integriteit…

 

Voorts kunnen ook de faculteiten beslissen om de doctoraatsopleiding of delen ervan verplicht te stellen, op basis van een geschiktheidsonderzoek van het individuele dossier van de kandidaat-doctorandus.

 

Waarom?

De Doctoraatsopleiding is bedoeld als hulpmiddel voor doctorandi. De nadruk ligt daarbij op een flexibel en individueel samen te stellen programmaDaarom is de doctoraatsopleiding aan de VUB in principe en voor het merendeel niet verplicht. Dit past in ons beeld van doctorandi als redelijk eigenzinnige junioronderzoekers die weliswaar begeleiding nodig hebben, maar het beste zelf bepalen waar ze behoefte aan hebben tijdens hun doctoraatstraject. Op die manier beantwoordt de doctoraatsopleiding aan ieders eigen noden.

De activiteiten van de doctoraatsopleiding geven je als doctoraatsstudent de kans je polyvalenter te ontwikkelen. Je kan bijkomende vaardigheden aanleren die zowel het onderzoek als het eventuele onderwijs ondersteunen, maar ook buiten het vakgebied en de academische omgeving van pas kunnen komen.

Verder geeft de doctoraatsopleiding je de kans om ook al je onderzoeksgerelateerde activiteiten zoals publicaties, deelname aan conferenties en presentaties, onderwijsactiviteiten, enz. te laten erkennen.

Op deze manier schept de Doctoraatsopleiding een heleboel kansen en mogelijkheden met een minimum aan verplichtingen.

 

Getuigschrift of Attest?

Doctorandi die hun doctoraatsproefschrift met succes verdedigd hebben én minstens 30 studiepunten hebben behaald, ontvangen het Getuigschrift van de Doctoraatsopleiding, naast het diploma dat de graad van doctor verleent. Dit getuigschrift staat gelijk aan 60 ECTS en wordt ondertekend door de Rector van de Vrije Universiteit Brussel.

Doctorandi die minder dan 30 studiepunten behaald hebben en/of hun doctoraat niet verdedigd hebben, kunnen - op vraag - een Attest ontvangen met een opsomming van de gevolgde activiteiten.

 

Structuur van het programma

Het opleidingspakket wordt individueel samengesteld en zal er voor elke doctorandus anders uitzien. Het opleidingspakket bestaat uit 2 clusters:

 1. Allerhande opleidings- en onderzoeksactiviteiten (zonder aparte minima en maxima per type activiteit)
 2. Door het schrijven en succesvol verdedigen van je proefschrift toon je aan dat je beschikt over de nodige vaardigheden als zelfstandig onderzoeker en dit staat gelijk aan nog eens 30 studiepunten.

DOCTORAATSOPLEIDING

STUDIEPUNTEN

1. Opleidings- en onderzoeksactiviteiten

1.1. Reguliere opleidingsonderdelen van Bachelor, Master- of Manama-opleidingen van de VUB of van de UGent (kosteloos tenzij het opleidingsonderdelen betreft van een opleiding waar een verhoogd studiegeld van kracht is) of van andere instellingen;

1.2. Gespecialiseerde opleidingsonderdelen georganiseerd door één of meerdere Doctoral Schools van de VUB of een andere instelling;

1.3. Doctoral Seminars 
(o.a. deze gericht op vaardigheidstraining, transferable skills, verdiepende of verbredende opleidingen)

1.4. Onderzoeksgerelateerde activiteiten
(o.a. publicaties, conferenties,...)

1.5. Onderwijsactiviteiten (lesopdrachten, MA-thesis begeleiding...)

min. 30

2. Proefschrift en succesvolle doctoraatsverdediging

30

 

Structuur aanbod activiteiten van de Centrale Doctoraatsbegeleiding

De door de Centrale Doctoraatsbegeleiding georganiseerde workshops en seminaries kunnen onderverdeeld worden in de onderstaande zeven categorieën.

A

Information, welcome and research culture

B

Organising information and library research

C

Academic writing and publishing

D

Presentation Skills and Science Communication

E

Collecting and Analysing data

F

Funding possibilities and grant proposal writing

G

Career Development and transferable skills

 

De activiteiten van de Centrale Doctoraatsopleiding en de Doctoral Schools kunnen zich op verschillende doelgroepen richten.

I

Starting doctoral researchers & candidates

0-6 months

II

Junior doctoral researchers

6-24 months

III

Advanced doctoral researchers

24 months – year of defense

IV

Senior doctoral researchers

Year of defense

V

Postdoctoral researchers

After a positive defense

 

Inschrijven voor de activiteiten

Reguliere opleidingsonderdelen 

De opleidingsonderdelen van Bachelor-, Master- en Manamaprogramma's aan de Vrije Universiteit Brussel kunnen in principe kosteloos gevolgd worden (uitzonderingen zijn mogelijk voor opleidingen met verhoogd studiegeld). Omdat je de vakken volgt in het kader van je doctoraatsopleiding dienen het vakken te zijn die relevant zijn voor je doctoraat.

Als je wenst deel te nemen aan een regulier vak aan de VUB, maak je gebruik van het daarvoor bestemde formulier. Je promotor dient je deelname aan de vakken goed te keuren door het formulier te handtekenen, ook de betrokken titularis dient zijn goedkeuring te verlenen door middel van een handtekening. Het ingevulde en ondertekende formulier dien je in bij de Centrale Doctoraatsbegeleiding (in persoon of via interne post).

Denk aan de inschrijvingsdeadline! Voor eerste-semestervakken en jaarvakken valt deze deadline meestal half oktober, inschrijven voor vakken van het tweede semester is mogelijk vanaf begin januari tot eind februari. De specifieke inschrijvingsdeadlines staan vermeld op het formulier.

Doctoraatsstudenten die in het kader van de doctoraatsopleiding opleidingsonderdelen uit een bachelor- of masteropleiding van de VUB volgen, zijn niet onderworpen aan de pre- en corequisites vermeld op de opleidingsonderdeelfiche.

Je kan ook opleidingsonderdelen volgen aan andere instellingen, mits goedkeuring van je promotor. Hiervoor dien je de daartoe vastgelegde inschrijvingsprocedures van de organiserende instelling te volgen.

 

Doctoral Seminars & Onderzoeksgerelateerde activiteiten 

De manier van inschrijven kan per activiteit verschillen.

Voor activiteiten georganiseerd door de Centrale Doctoraatsbegeleiding gelden (in principe) volgende registratieregels:

 • De activiteiten georganiseerd door DocBe zijn enkel (gratis) toegankelijk voor leden van de Doctoral Schools van de Vlaamse universiteiten. Alle andere geïnteresseerden kunnen toegelaten worden indien er plaats is, maar zullen mogelijks niet kosteloos kunnen deelnemen.
 • Alle inschrijvingen dienen te gebeuren via de daartoe bestemde inschrijvingsmodule op de Central PhD Office/Doctoral School website. Je kan deze inschrijvingsmodule bereiken door te surfen naar https://my.vub.ac.be/phd/events
 • De inschrijvingen worden (in principe) 2 weken vóór de startdatum van de activiteit afgesloten. Na het afsluiten worden de aanvragen voor registratie verwerkt en worden de deelnemers en de mensen op de wachtlijst verwittigd via e-mail.
 • Gelieve enkel in te schrijven wanneer je ook daadwerkelijk kan deelnemen aan de activiteit. Indien je na registratie toch verhinderd bent kan je ons verwittigen door een mailtje te sturen naardoctoral [dot] schools [at] vub [dot] ac [dot] be ( )doctoral [dot] schools [at] vub [dot] ac [dot] be, op deze manier geef je één van je collega-doctorandi op de wachtlijst toch nog de kans deel te nemen.
 • Inschrijven is verplicht! Als je niet op de deelnemerslijst staat, kan je gevraagd worden de zaal te verlaten.

Voor activiteiten georganiseerd door de Doctoral Schools worden de inschrijvingsmodaliteiten bij de aankondiging bekend gemaakt.

Voor alle andere activiteiten (doctoral seminars en trainingen buiten de VUB, deelname aan een conferentie, ...) dien je de daarvoor opgelegde inschrijvingsprocedure te volgen.

 

Inschrijven voor activiteiten aan de UGent 

In het kader van de Alliantie tussen de VUB en de Universiteit Gent, kunnen VUB-doctorandi deelnemen aan alle activiteiten van UGent en vice versa. Deelname aan reguliere opleidingsonderdelen is voor beide groepen gratis (behalve voor vakken van programma’s met verhoogd studiegeld).

Om te kunnen deelnemen aan activiteiten in Gent (zowel reguliere opleidingsonderdelen als andere activiteiten) dient de VUB-doctorandus zich eerst als gaststudent te registeren. Dit moet persoonlijk gebeuren bij de studentenadministratie (Ufo, St Pietersnieuwstraat 33, Gent). De procedure staat hier beschreven.

Na de registratie als gaststudent kan je inschrijven voor reguliere opleidingsonderdelen d.m.v.dit formulier. Voor andere activiteiten (workshops etc.) kan je na je registratie als gaststudent de gewone inschrijvingsmethode volgen zoals beschreven in de aankondiging van de activiteit (meestal dus via de organiserende Doctoral School of via de Coordination Unit). Het activiteitenaanbod van de UGent Doctoral Schools kan hier geraadpleegd worden.

 

Studiepunten & Evaluatie

Reguliere opleidingsonderdelen 

Voor de vakken in de bachelor-, master- en manama-programma's wordt het aantal ECTS-punten overgenomen. Aan opleidingsonderdelen specifiek ingericht voor doctorandi zoals bijvoorbeeld 'Academic English for PhD students' wordt het aantal ECTS toegekend volgens de ECTS-richtlijnen (24u tijdsinvestering/ECTS)

Voor reguliere opleidingsonderdelen geldt de evaluatievorm die de lesgever bepaalt. Dit kan een schriftelijk of mondeling examen zijn, een portfolio, project, practicum, stage, e.d.

 

Doctoral Seminars 

Het aantal studiepunten van activiteiten georganiseerd door de Doctoral Schools en van de Centrale Doctoraatsbegeleiding zal telkens bij de aankondiging van de activiteit bekend gemaakt worden.

Voor Doctoral Seminars kan een positieve evaluatie of actieve deelname, door de lesgever vastgelegd, vereist zijn voor het toekennen van studiepunten. De voorwaarden voor het toekennen van studiepunten, het eventuele systeem van evaluatie, en het aantal te behalen studiepunten, worden bij aankondiging van deze seminars bekend gemaakt.

 

Onderzoeksgerelateerde activiteiten 

Omdat er in de verschillende disciplines vaak diverse normen gelden, voorziet elke Doctoral School een aparte studiepuntentabel voor onderzoeksgerelateerde activiteiten die rekening houdt met de eigenheid van de disciplines die onder de bevoegdheid van de Doctoral Schools vallen. Deze tabellen (niet exhaustief) kun je terugvinden op de websites van de Doctoral Schools.

Voor onderzoeksgerelateerde activiteiten geldt algemeen actieve deelname als voorwaarde voor het toekennen van studiepunten.

 

Het Doctoraatsportfolio

Wat?

Het Doctoraatsportfolio biedt doctorandi de mogelijkheid ten allen tijde een up-to-date overzicht te raadplegen van hun onderwijs- en onderzoeksactiviteiten in het kader van hun doctoraat en van de doctoraatsopleiding. Welke activiteiten worden opgenomen in het doctoraatsportfolio?

 1. Reguliere vakken (intern én extern georganiseerd)
 2. Doctoral Seminars & Workshops (intern én extern georganiseerd)
 3. Onderzoeksgerelateerde activiteiten (publicaties, congresdeelnames, papers, awards, ...)
 4. Onderwijsactiviteiten (lesopdrachten, MA-thesis begeleiding...)
 5. Openbare doctoraatsverdediging

Aan het einde van het doctoraatstraject kunnen doctorandi via hun portfolio de aanvraag voor het Getuigschrift van de Doctoraatsopleiding indienen of voor een Attest van gevolgde activiteiten.

 

Hoe werkt het? (Handleiding voor gebruikers)

Reguliere opleidingsonderdelen

Indien je als doctorandus een vak volgt uit het regulier aanbod van de VUB (uit een Bachelor-, Master-, Manama-programma), verschijnt deze activiteit automatisch in je portfolio. De evaluatie na afloop wordt verwerkt door de Centrale Doctoraatsbegeleiding, indien je geslaagd bent én je promotor haaft de activiteit goedgekeurd, dan worden er ECTS toegekend voor de Doctoraatsopleiding.

Ook vakken gevolgd aan andere universiteiten of instelling komen in aanmerking voor de Doctoraatsopleiding, je voegt de activiteit + bewijsstukken zelf toe aan je portfolio zodat deze gevalideerd kan worden door je promotor en de directeur van de Doctoral School. Deze validatie verloopt via het portfolio en alle stappen kunnen worden gevolgd.

 

Doctoral Seminars 

Voor Doctoral Seminars en workshops geldt hetzelfde principe als voor reguliere opleidingsonderdelen.

Doctoral seminars en workshops georganiseerd door de Centrale Doctoraatsbegeleiding of door de Doctoral Schools verschijnen automatisch in je portfolio. Je promotor wordt daaropvolgend uitgenodigd om de activiteit te valideren voor de Doctoraatsopleiding.

Deelnames aan doctoral seminars en workshops georganiseerd door andere instellingen dien je zelf toe te voegen aan je portfolio + bewijsstukken zodat deze gevalideerd kunnen worden door je promotor en de directeur van de Doctoral School. Deze validatie verloopt via het portfolio en alle stappen kunnen worden gevolgd.

 

Onderzoeksgerelateerde activiteiten

Belangrijk! Door de recente ingebruikname van de nieuwe onderzoeksdatabank PURE, zullen de onderzoeksgerelateerde activiteiten pas verschijnen in het portfolio vanaf 2017-18.

In afwachting van de link tussen het portfolio en PURE, kan je wel al je onderzoeksgerelateerde activiteiten in PURE invoeren.

Wat is PURE? PURE is de geïntegreerde onderzoeksdatabank van de Vrije Universiteit Brussel waar alle meta-gegevens omtrent onderzoek worden opgeslagen. Niet de eigenlijke resultaten van het onderzoek maar alle beschrijvende en identificerende data.

Onderzoekers geassocieerd met de VUB kunnen hun academisch profiel aanpassen en bewerken op de PURE website. Inloggen doe je met je VUB-account, maar je dient wel geregistreerd te zijn in de personeelsdatabank. Dit kan aangepast worden door de personeelsdienst te contacteren.

 

 

Getuigschrift of Attest aanvragen?

Doctorandi die minstens 30 studiepunten hebben behaald én het doctoraats-proefschrift met succes verdedigd hebben, kunnen het Getuigschrift van de Doctoraatsopleiding ontvangen, naast het diploma dat de graad van doctor verleent. Dit getuigschrift staat gelijk aan 60 ECTS en wordt ondertekend door de Rector van de Vrije Universiteit Brussel.

Doctorandi die minder dan 30 studiepunten behaald hebben en/of hun doctoraat niet verdedigd hebben, kunnen op vraag een Attest ontvangen met een opsomming van de gevolgde activiteiten.

-> Belangrijk! Het aanvragen van het Getuigschrift of het Attest via het portfolio zal pas mogelijk zijn vanaf academiejaar 2017-18.

Doctorandi die een aanvraag wensen in te dienen voor die tijd wordt gevraagd de 'oude' procedure op papier te volgen. Onderstaand meer info.

Aanvraagprocedure

Van zodra aan alle voorwaarden voldaan is voor de aanvraag van het Getuigschrift van de Doctoraatsopleiding, wordt in het portfolio de knop 'Request Certificate' geactiveerd.

Het Attest van gevolgde activiteiten kan op eender welk moment worden aangevraagd via de knop 'Request Attestation' in het portfolio.

Opmerkingen:

 • Het Getuigschrift of het Attest kunnen slechts één keer aangevraagd worden.
 • Het is niet mogelijk om zowel het Getuigschrift als het Attest aan te vragen.

 

'Oude' aanvraagprocedure (nog van kracht tot begin 2018-2019)

Maak gebruik van dit formulier waarin je al je relevante activiteiten kunt invullen. Je onderzoeksgerelateerde activiteiten (bv. publicaties en conferenties) moeten eveneens worden ingevoerd in PURE om in aanmerking te komen voor de Doctoraatsopleiding. Voeg ook alle nodige bewijzen toe en zorg voor realistische voorstellen voor het aantal studiepunten indien dit vereist is. Meer uitleg staat in het formulier zelf vermeld.

Het is toegestaan om activiteiten van jaren vóór je doctoraat in te brengen, op voorwaarde dat je nog over de juiste informatie en bewijzen beschikt, dat je promotor akkoord gaat dat deze relevant zijn voor je Doctoraatsopleiding en dat - indien het om reguliere opleidingsonderdelen gaat - vakken zijn die gevolgd zijn na je initiële opleiding (dit is de opleiding die je toegang verleend heeft tot het doctoraat).

Je kan slechts 1 maal tijdens je doctoraatstraject een aanvraagdossier indienen voor het Getuigschrift of Attest. En je kan dit doen tot 15 december van het kalenderjaar waarin je laatste inschrijving als doctoraatsstudent afloopt. Dus als je laatste inschrijving geldig is voor 2014-15, kan je je aanvraag indienen tot 15 december 2015.

 

Met de steun van