Vragen over de examens

1 Ben ik administratief in orde om mijn examens af te leggen?

Om rechtsgeldig examens af te leggen, moet je

  1. je opleidingsonderdelen geregistreerd hebben in de Selfservice Studenten
  2. je inschrijvingsgeld betaald hebben.

Controleer zeker je jaarprogramma nog eens.

2 Waar vind ik het examenrooster?

Examenroosters worden ad valvas of via je VUB-e-mailadres bekend gemaakt:

 • Minstens 4 weken op voorhand voor de examenperiodes van de eerste zittijd
 • Minstens 2 weken op voorhand voor de tweede zittijd

Elke wijziging die gebeurt na de bekendmaking van het examenrooster wordt onmiddellijk bekendgemaakt op het VUB-e-mailadres.(OER Artikel 106 §4)

3 Waar vind ik informatie over mijn examen?

De grootste bron aan informatie over je examens zijn je colleges en de opleidingsonderdeelfiche. Hierin vind je o.a. terug welke examenvorm(en) de docent gebruikt en welke puntenverdeling (en eventueel giscorrectie) er gehanteerd wordt.

4 Wat moet ik doen als ik ziek ben tijdens de examens?

Wanneer je onverwachts ziek wordt tijdens de examens of er een andere ernstige situatie zich voordoet, maak je gebruik van de overmachtsprocedure:

 • Je kan vragen het examen te verplaatsen, op voorwaarde dat je de nodige bewijzen levert. Hiervoor moet je een officieel formulier invullen. De faculteiten maken in hun facultair reglement bekend waar het formulier te vinden is. Indien dit organisatorisch mogelijk is, zal getracht worden het examen binnen dezelfde examenzittijd/periode te organiseren.

 • Ingeval  van overmacht in de eerste examenperiode van de eerste zittijd waarbij het niet meer mogelijk is het examen te verplaatsen binnen deze examenperiode kan de decaan in uitzonderlijke omstandigheden op basis van het voorgelegde dossier beslissen ofwel de eerste examenperiode van de eerste zittijd te verlengen, ofwel voor deze opleidingsonderdelen de toestemming te verlenen, examen af te leggen in de tweede examenperiode van de eerste zittijd.

 • De originele bewijsstukken ter staving van de overmacht worden binnen de drie kalenderdagen na de dag van het examen en in voorkomend geval uiterlijk op de dag van het examen in de nieuwe examenregeling, aan het secretariaat van de faculteit bezorgd.

 • Studenten die wegens overmacht niet kunnen deelnemen aan een examen en waarvoor de instelling om organisatorische redenen ook geen nieuw examen kan regelen, verliezen hun leerkrediet. De student kan de beslissing van het instellingsbestuur dat er geen aangepaste examenregeling mogelijk is, voorleggen aan de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen om zo hun leerkrediet terug te vragen.

Meer informatie: http://my.vub.ac.be/leerkrediet (onder de titel "leerkrediet en overmacht’)

5 Wat gebeurt er als mijn trein vertraging heeft of staakt tijdens de examens?

 • Aangekondigde staking

In het geval van een aangekondigde staking staan de studenten er zelf voor in om op een alternatieve manier op de campus te geraken. Er is hier geen sprake van overmacht.

 • Spontane staking of grote vertraging

Bij een spontane staking of grote vertraging breng je een bewijs binnen bij je faculteitssecretariaat. Dit kan dienen om een geval van overmacht aan te tonen.

 • Kleine vertraging door het dagelijkse verkeer

Ook hier is er geen sprake van overmacht. Houd hier rekening mee in je reistijd en vertrek tijdig naar het examen. Zo vermijd je enige stress en het risico om niet meer toegelaten te worden tot je examen.

6 Kan ik examen in het Nederlands afleggen van een opleidingsonderdeel dat in een andere taal wordt gedoceerd?

Studenten hebben het recht het examen af te leggen in het Nederlands, behalve in het geval dat de opleidingsonderdelen de studie van een vreemde taal tot voorwerp hebben of in het geval dat de student de opleidingsonderdelen volgt aan een andere instelling.

Wanneer je een opleiding volgt in een andere taal, vervalt de verplichting om een Nederlandstalig equivalent in te richten. Dan worden de examens afgenomen in de taal waarin wordt onderwezen.

7 Wat zijn de gevolgen van onregelmatigheden (bv. spieken of plagiaat)?

Onregelmatigheid = elk gedrag in het kader van een examen waardoor deze het vormen van een juist oordeel omtrent de kennis, het inzicht en/of de vaardigheden van hemzelf dan wel van andere studenten geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt of poogt te maken

De decaan kan beslissen tot de volgende examentuchtsancties:

 • een 0/20 op het examen of werkstuk van het opleidingsonderdeel of onderdeel ervan;
 • Uitsluiting examenperiode: geen cijfers toekennen voor alle examens in de betrokken examenperiode;
 • afwijzing: de student kan in het lopende academiejaar niet meer deelnemen aan examens. Hij kan zich ten vroegste inschrijven voor het volgende academiejaar. De afgewezene verliest alle examencijfers behaald in de betrokken examenperiode;
 • uitsluiting instelling: onmiddellijke stopzetting van de inschrijving in het lopende academiejaar en het verbod tot (her)inschrijving in een volgend academiejaar;
 • een verbod tot (her)inschrijving voor meerdere academiejaren.

8 Hoe kan ik mijn examenresultaten raadplegen?

 • Wanneer (OER Artikel 146)

Na de deliberatie wordt de beslissing van de examencommissie voor het geheel van de opleiding bekend gemaakt volgens de modaliteiten omschreven in het aanvullend facultair reglement.

 • Waar (OER Artikel 147)

Aan elke student wordt een individueel puntenblad, met vermelding van het examencijfer per opleidingsonderdeel en een proclamatiecode ter beschikking gesteld in de Self Service studenten. Resultaten zijn pas definitief na de deliberatie zoals bedoeld in Artikel 146.

9 Wanneer kan ik feedback vragen over mijn examens?

Met het oog op een pedagogisch verantwoorde begeleiding kan de student een toelichting vragen van resultaten van tentamens en examens, en dit tot uiterlijk vijf kalenderdagen na de bekendmaking van de resultaten.

10 Kan ik mijn examens na de examenperiode inkijken?

De openbaarheid van het schriftelijk tentamen/examen wordt verzekerd door de student na elke examenperiode inzage in de kopij te verlenen gedurende een termijn van vijf kalenderdagen na de bekendmaking van de resultaten, overeenkomstig met OER Artikel 145 en Artikel 147. Elke faculteit bepaalt in haar aanvullend facultair onderwijs- en examenreglement hoe de inzage georganiseerd wordt.