Meldpunt

Het melden van ongewenst grensoverschrijdend gedrag kan de eerste stap betekenen. Discretie is gegarandeerd.

Bij het melden van ongewenst gedrag is er mogelijkheid tot een intakegesprek. Je kan er terecht met je verhaal, ervaringen klein of groot, met alle vragen over grensoverschrijdend gedrag. Tijdens de intake worden mogelijke stappen overlopen. Hierbij is uiteraard alle discretie gewaarborgd.

Het melden van ongewenst gedrag kan ook zonder verdere stappen. Je registratie kan helpen om toekomstige voorvallen te voorkomen en beleidsmaatregelen te treffen.

Het eerste contact verloopt via e-mail: meldpunt [at] vub [dot] ac [dot] be.

 

Ongewenst Grensoverschrijdend gedrag

Wat is ongewenst gedrag?

Dat bepaal jij zelf. Meestal gaat het om pesten, ongewenst seksueel gedrag of geweld, maar eigenlijk komt elke vorm van ongewenst gedrag in aanmerking: intimidatie, stalking, discriminatie, ....

Wanneer is gedrag grensoverschrijdend?

Jouw persoonlijke grens is doorslaggevend. Het oordeel of bepaalde gedragingen (verbaal of lichamelijk) ongewenst en grensoverschrijdend zijn, is subjectief en persoonlijk. Vaak is het ook cultureel of maatschappelijk bepaald. Wat voor jou niet aanvaardbaar is, kan dat wel zijn voor anderen. Communicatie over persoonlijke grenzen is essentieel om misverstanden te vermijden. Probeer steeds duidelijk te maken wat voor jou wel of niet kan.

Wie kan er melden?

Het meldpunt is er voor iedereen op de VUB-campussen: studenten, personeel en bezoekers van de campus.

Een melding kan gaan over het gedrag van:

  • een student
  • een personeelslid
  • een bezoeker van de campus

Wie de melding doet en over wie ze gaat, bepaalt het eventuele verdere procedurele verloop van de melding. Studenten vallen onder de tuchtprocedure. Voor personeelsleden gelden de wettelijke bepalingen rond preventie en welzijn op het werk. Er bestaat ook een tuchtprocedure voor personeelsleden.

Waarom melden?

Pesterijen, ongewenste intimiteiten en geweld kunnen je welzijn, je geestelijke en fysieke gezondheid en de kwaliteit van je werk of studies beïnvloeden. Melden kan een eerste stap zijn.

Ook als je geen verdere procedure wil opstarten, raden we je aan om toch te melden. De problematiek in kaart brengen kan enkel helpen om een preventiebeleid uit te bouwen en toekomstige incidenten te vermijden.

Hoe verloopt het?

Alles begint met een melding. Samen met de melder wordt er naar een oplossing gezocht en worden eventuele verdere mogelijke stappen bekeken. De opstart van een procedure gebeurt enkel met de goedkeuring van de melder. Het meldpunt is gebonden aan beroepsgeheim.

Er zijn verschillende oplopende fases:

We zoeken eerst op een informele manier een oplossing. Het kan leiden tot een formele tuchtprocedure, al is het stapsgewijs doorlopen niet verplicht. Je kan ook onmiddellijk een formele procedure starten of na elke stap stoppen.

Melding

Melding per e-mail met een optioneel intakegesprek.

Informele opvolging Het meldpunt biedt informatie en ondersteuning, optioneel in samenspraak met of doorverwijzend naar VUB-diensten of externe diensten.
Informele procedure Een VUB-vertrouwenspersoon geeft advies en bemiddelt als een neutrale tussenpersoon. (Voor personeel kan deze stap ook de vraag tot een informele psychosociale interventie in het kader van de welzijnswetgeving inhouden.)
 Formele procedure De tuchtprocedure wordt opgestart via de vicerector studentenbeleid voor studenten, de rector voor academisch personeel en de algemeen beheerder voor Administratief en technisch personeel.
(Voor personeel kan deze stap ook de vraag tot een formele psychosociale interventie in het kader van de welzijnswetgeving inhouden.)

 

Van wie het ongewenst gedrag uitgaat, bepaalt de formele procedure:

  • een melding over ongewenst gedrag van een studenten: de tuchtprocedure voor studenten

  • een melding over ongewenst gedrag van een personeelslid: de tuchtprocedure voor personeel

Bij een formele procedure over het ongewenst gedrag van een derde wordt een formele procedure bij de politie ingeleid.

Waar vind ik hulp bij of na ongewenst grensoverschrijdend gedrag?

Voor acute interventies rond geweld of ongewenst gedrag kan je steeds terecht bij de bewaking of de noodnummers. Daarnaast zijn er heel wat diensten van hulpverlening op de campussen. Het meldpunt bekijkt samen met jou de mogelijke stappen.