Leerkrediet

Elke bachelor- of masterstudent in het Vlaamse Hoger Onderwijs krijgt te maken met het leerkrediet. Een woordje uitleg. 

Wat is het leerkrediet?

Een rugzak met 140 studiepunten voor elke student die in een initiële bachelor of master inschrijft in het hoger onderwijs in Vlaanderen. Het leerkrediet is niet van toepassing voor schakelprogramma’s, voorbereidingsprogramma’s, de specifieke lerarenopleiding, postgraduaten en master na master opleidingen.  

Diploma- en creditcontracten zijn onderhevig aan het leerkrediet. Examencontracten niet.  

Wat is het doel van het leerkrediet?

 • Een (controle)systeem van de Vlaamse overheid om de studievoortgang van de student te bewaken. 
 • Wil de instellingen voor hoger onderwijs aanzetten tot een goede begeleiding van de studenten.

Hoe werkt het leerkrediet?

 • Startsaldo leerkrediet = 140 studiepunten (sp).
 • Per academiejaar gaat het aantal studiepunten waarvoor je inschrijft van je leerkrediet af. De studiepunten waarvoor je een creditbewijs behaalt, krijg je terug. De studiepunten waarvoor je geen creditbewijs behaalt, verlies je. 
 • Een creditbewijs voor een opleidingsonderdeel behaal je wanneer je als eindcijfer minstens 10/20 behaalt. Een gedelibereerd cijfer (toegestaan tekort in een eerste bachelorjaar) komt niet in aanmerking. Als je tijdens de eerste zit niet slaagt voor een opleidingsonderdeel, maar wel tijdens de tweede zittijd, dan krijg je je leerkrediet terug na de tweede zittijd.
 • Bonus: de eerste 60 sp waarvoor je onder diplomacontract een creditbewijs behaalt, worden dubbel bij je leerkrediet geteld. Het maakt niet uit of je deze 60 sp verwerft tijdens je eerste jaar of tijdens meerdere academiejaren.
 • Studenten die op Erasmus gaan, blijven onderhevig aan het leerkrediet voor de VUB-opleidingsonderdelen die ze vervangen door externe opleidingsonderdelen.   
 • Op het ogenblik dat je een masterdiploma behaalt, worden 140 sp afgetrokken van jouw leerkrediet. Meestal hou je dan nog een aantal studiepunten over, omdat je aan het begin van de rit een bonus van 60 studiepunten hebt verworven. Die studiepunten kan je inzetten voor een nieuwe initiële bachelor- of masteropleiding. Na het behalen van een tweede masterdiploma worden er geen 140 sp afgetrokken.

Voorbeeld: kies je voor een inschrijving van 60 sp, dan zet je dat academiejaar 60 sp van je leerkrediet in.

Van de 140 sp gaan er bij inschrijving 60 sp af, je houdt dus 80 sp over.

Behaal je een creditbewijs voor al je opleidingsonderdelen in dat academiejaar (ongeacht eerste of tweede zittijd), dan worden de 60 sp weer bij je leerkrediet toegevoegd en heb je opnieuw 140 sp. Aangezien je een bonus krijgt voor de eerste 60 sp die je verwerft, heb je 200 sp leerkrediet. 
Bekijk dit voorbeeld “perfecte student” schematisch . Zie ook de voorbeelden “slechte start” en “voldoende leerkrediet maar weigering op basis van onvoldoende studievoortgang”.

Hoe weet ik hoeveel leerkrediet ik nog heb?

Op www.studentenportaal.be kan je zelf de stand van je leerkrediet nakijken. Je vindt daar een volledig overzicht van je inschrijvingen sinds de invoering van het leerkrediet in het academiejaar 2008-2009. Per inschrijving kan je bekijken voor welke opleidingsonderdelen je leerkrediet ingezet en terugverdiend hebt.

Als je wil inloggen heb je je elektronische identiteitskaart nodig, je pincode en een kaartlezer. Je kan ook een federaal token aanvragen en daarmee inloggen. Een federaal token vraag je aan op de portaalsite van de federale overheid.

Je kan ook contact opnemen met je studietrajectbegeleider of een studentenpsycholoog. Hij of zij kan je meer vertellen over de stand van je leerkrediet.

Wijzigen van je studietraject en de gevolgen voor je leerkrediet

Wanneer je verandert van opleiding, je uitschrijft voor opleidingsonderdelen of wanneer je wijzigingen aanbrengt in je jaarprogramma, dan heeft dit gevolgen voor je leerkrediet.

Wijzig je van opleiding of verlaat je de VUB? Neem dan contact op met jouw studietrajectbegeleider.

 • Veranderen van opleiding (diplomacontract)

Generatiestudent (= een student die voor het eerst is ingeschreven onder diplomacontract voor een bacheloropleiding in het Vlaams hoger onderwijs)

Voor generatiestudenten zijn de volgende regels van toepassing. Wanneer je van opleiding verandert

 • voor 1 december dan krijg je jouw volledige leerkrediet terug. (Opgelet: de stopzetting van je eerste opleiding en de inschrijving in je nieuwe opleiding moeten rond zijn voor 1 december.)

 • tussen 1 december en de laatste werkdag voor de start van de eerste examenperiode van de eerste zittijd dan krijg je het volledige leerkrediet terug van de opleidingsonderdelen van het tweede semester en de helft van het leerkrediet van de opleidingsonderdelen van het eerste semester en de jaaropleidingsonderdelen.

 • tussen de eerste dag van de eerste examenperiode van de eerste zittijd en tot en met 15 maart dan krijg je het volledige leerkrediet terug van de opleidingsonderdelen van het tweede semester en de helft van het leerkrediet van de jaaropleidingsonderdelen. 

 • na 15 maart dan ben je al je ingezette leerkrediet kwijt.

Niet-generatiestudent

 • voor 1 december dan krijg je jouw volledige leerkrediet terug.

 • van 1 december tot en met 15 maart krijg je het volledige leerkrediet terug van de opleidingsonderdelen van het tweede semester.

 • na 15 maart dan ben je al je ingezette leerkrediet kwijt. 

 

 • Jaarprogramma wijzigen

Wanneer je uitschrijft voor opleidingsonderdelen (diplomacontract)

 • voor 1 december dan heeft dit geen negatieve invloed op je ingezette leerkrediet. 

 • van 1 december tot en met 15 maart dan verlies je het leerkrediet van de opleidingsonderdelen van het eerste semester en de jaaropleidingsonderdelen. Uitschrijven voor opleidingsonderdelen van het tweede semester heeft in deze periode geen negatieve invloed op je leerkrediet.

 • na 15 maart dan ben je jouw ingezette leerkrediet kwijt.

Voor studenten ingeschreven onder creditcontract, betekent elke uitschrijving voor een opleidingsonderdeel dat de studiepunten van dat opleidingsonderdeel van je leerkrediet worden afgetrokken, ongeacht het moment waarop dit gebeurt.

 • Stoppen met studeren (voor generatie en niet-generatiestudenten)

Het tijdstip waarop je je studies stopzet is van belang voor je leerkrediet. Zet je je studies stop

 • voor 1 december: je krijgt jouw volledig leerkrediet terug.

 • tot en met 15 maart: je krijgt het leerkrediet van de opleidingsonderdelen van het tweede semester terug.

 • na 15 maart: je verliest al je ingezette leerkrediet.

 

Heb je negatief of onvoldoende leerkrediet?

 • Als je leerkrediet lager dan of gelijk is aan nul, word je niet toegelaten tot de inschrijving of her-inschrijving voor een initiële bachelor- of masteropleiding via diplomacontract of voor een opleidingsonderdeel via creditcontract aan de VUB.

 • Studenten kunnen zich inschrijven voor zover zij over een positief leerkrediet beschikken. Voor een student met onvoldoende leerkrediet wordt een bijkomend studiegeld geheven van €11 per studiepunt voor het deel van de inschrijving waarvoor hij onvoldoende leerkrediet heeft. Deze extra heffing geldt niet voor beursstudenten.

Uitzonderingen:

 • Een student die een bachelordiploma heeft behaald, en van wie het leerkrediet lager dan of gelijk aan nul is, wordt toegelaten om de masteropleiding aan te vatten, voor zover hij aan de toelatingsvoorwaarden voldoet en nog niet eerder een masterdiploma behaalde.

 • Een student die in het voorafgaande academiejaar (2015-2016) in een opleiding was ingeschreven, en nog ten hoogste 30 ECTS-credits moet afwerken van die opleiding, maar van wie het leerkrediet lager dan of gelijk aan nul is, wordt toegelaten die opleiding verder af te werken gedurende één academiejaar (2016-2017), voor zover hij aan de toelatingsvoorwaarden voldoet en nog niet eerder een masterdiploma behaalde.

 • Een student die reeds een masterdiploma heeft behaald, en van wie het leerkrediet lager dan of gelijk aan nul is, wordt toegelaten tot een andere masteropleiding, en dit gedurende maximum twee academiejaren voor een eenjarige masteropleiding of drie academiejaren voor een tweejarige masteropleiding.

 • Deze bepalingen gelden zowel voor (her)inschrijving voor een initiële bachelor- of masteropleiding via diplomacontract als voor een opleidingsonderdeel via creditcontract, en dit onverminderd eventuele studievoortgangsbeslissingen. Dit betekent dat eventuele studievoortgangsbeslissingen (weigering tot herinschrijving of bindende voorwaarden) blijven gelden, ook al valt de student onder een van de eerder genoemde uitzonderingsmaatregelen.

 

Eenmalige heropbouw van het leerkrediet

* Elke student die na het behalen van zijn initieel masterdiploma een leerkredietsaldo van minder dan 60 studiepunten heeft, heeft recht op een eenmalige opbouw tot 60 studiepunten met maximaal 10 studiepunten per jaar. Wanneer een student bijvoorbeeld in september 2015 een masterdiploma behaalt en hierdoor een leerkredietsaldo van minder dan 60 sp overhoudt, dan begint zijn automatische heropbouw onmiddellijk te lopen. De student krijgt dan in september 2015 een heropbouw van 10 sp.

* Ook studenten die het hoger onderwijs verlaten zonder diploma en minder dan 60 studiepunten leerkrediet hebben, hebben recht op deze eenmalige opbouw tot 60 studiepunten met maximaal 10 studiepunten per jaar. Deze automatische heropbouw start pas nadat deze studenten voor minstens één academiejaar niet waren ingeschreven in het hoger onderwijs. Een inschrijving onder examencontract wordt ook beschouwd als 'geen inschrijving' en wordt dus ook in aanmerking genomen.

* Als een student die een diploma behaald heeft in het hoger beroepsonderwijs, op het moment van herinschrijving in het hoger onderwijs, een leerkrediet heeft dat minder dan 60 studiepunten bedraagt, dan wordt het leerkrediet van de betreffende student aangevuld tot 60 studiepunten behalve indien de student al een masterdiploma heeft behaald.

Leerkrediet en overmacht

Studenten die hun leerkrediet zijn verloren of dreigen te verliezen via overmacht, kunnen terecht op deze website.

Studenten die wegens overmacht niet kunnen deelnemen aan een examen en waarvoor de instelling om organisatorische redenen geen nieuwe examenregeling kan voorzien, verliezen hun leerkrediet. Dit is niet billijk en oneerlijk ten aanzien van deze studenten.

De studenten die hun leerkrediet wensen terug te krijgen, vragen vooreerst aan de instelling om een aangepaste examenregeling. Ingeval de instelling beslist dat dit in het concrete geval niet meer mogelijk is, kan de student de beslissing van het instellingsbestuur voorleggen aan de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen.

Indien de overmacht wordt vastgesteld en de beslissing van de instelling gegrond is in die zin dat er geen aangepaste examenregeling meer mogelijk is, dan krijgt de student op grond van het besluit van de Raad ‘ambtshalve’ zijn of haar leerkrediet terug voor de betrokken opleidingsonderdelen.

Meer weten?