Help 2

 

Aanranding

 • Onmiddellijke hulp: Verwittig bij een aanranding op de campus onmiddellijk de bewaking. Bel indien nodig de noodnummers 101 (levensbedreigende situatie) of 112 (medische hulp).
 • Aangifte: Neem contact op met de politie.
 • Psychologische bijstand achteraf: Mocht je nood hebben aan psychosociale begeleiding of slachtofferhulp kan je terecht bij het onthaal van CAW Brussel, in een acute crisissituatie bij hun crisishulp. Buiten de werkuren kan je terecht bij Teleonthaal op het nummer 106 (24/24, 7/7 bereikbaar).

Afwezigheid docent

Bij les
Ga eerst na of je docent een kennisgeving geplaatst heeft op PointCarré, of dat je een e-mail hebt ontvangen via je VUB-e-mail en of er geen wijziging in het lesrooster/lokaal was. Als dat niet het geval is kan je best naar het faculteitssecretariaat bellen om na te gaan of de docent verwittigd heeft. Als er geen verwittiging is geweest, mag je na een kwartier vertrekken.

Bij examen
Neem contact op met je faculteitssecretariaat om na te gaan of de docent iets verwittigd heeft. Bij gebrek aan berichtgeving van de examinator vervalt de examenregeling na een wachttijd van 1 uur t.o.v. de voorziene schikking. In overeenkomst met de examinator zal dan een nieuw examen moment vastgelegd worden.

Anticonceptie

Voor een voorschrift voor anticonceptie kan je terecht bij de huisarts. Een toelichting op verschillende voorbehoedsmiddelen is beschikbaar op deze pagina van SJERP-Dilemma: centrum voor hulp bij ongeplande zwangerschap

Examen gemist

Geen overmacht

Zonder aantoonbare overmacht kan je de examenkans niet hernemen en moet je sowieso gebruik maken van je tweede examenkans.

Overmacht

Wanneer je een examen mist door overmacht kan je, indien je over voldoende bewijs beschikt om je overmacht aan te tonen, je examen verplaatsen naar een ander moment. Elk geval van overmacht evenals het verzoek tot verplaatsing van het examen tengevolge hiervan moet je ten laatste op de dag van het examen schriftelijk via mail en aan het faculteitssecretariaat melden.

Meer informatie kan je vinden op in het onderwijs- en examenreglement.

Geschil met 

 • docent

Wanneer je klachten of opmerkingen hebt die betrekking hebben op de onderwijsorganisatie, de examenregeling, het examenverloop, de beoordeling van de masterproef, de deliberatie, het bekendmaken van de resultaten, de studievoortgang op basis van examens en het halen van een creditbewijs te ontvangen kan je steeds terecht bij de facultaire ombudspersoon. Wanneer de facultaire ombudspersoon betrokken partij is in een geschil, waardoor zijn onafhankelijkheid en onpartijdigheid in het gedrang komt, of in geval van afwezigheid van de facultaire ombudspersoon kan de student een beroep doen op de centrale ombudspersoon.

 • faculteit

Wanneer je klachten of opmerkingen hebt die betrekking hebben op de onderwijsorganisatie, de examenregeling, het examenverloop, de beoordeling van de masterproef, de deliberatie, het bekendmaken van de resultaten, de studievoortgang op basis van examens en het halen van een creditbewijs te ontvangen kan je steeds terecht bij de facultaire ombudsman. Wanneer de facultaire ombudspersoon betrokken partij is in een geschil, waardoor zijn onafhankelijkheid en onpartijdigheid in het gedrang komt, of in geval van afwezigheid van de facultaire ombudspersoon, waardoor hij zijn functie niet kan waarnemen, kan de student een beroep doen op de centrale ombudspersoon.

 • kotbaas

Indien de VUB of Br(ik je kotbaas is, kan je altijd een klacht neerleggen via feedback [at] vub [dot] ac [dot] be. Bij een privékotbaas uit de databank van Br(ik kan Br(ik optreden als bemiddelaar. CAW Brussel kan je eerstelijnsrechtshulp verlenen.

 • medestudent

Je kan bij het CAW Brussel terecht voor algemene welzijnsvragen, psychosociale begeleidingen (individueel, in koppel of met het gezin), eerstelijnsrechtshulp en scheidings- en/of ouderschapsbemiddeling.

 • stagebegeleider

Wanneer je een geschil hebt met je stagebegeleider en je raakt daar onderling niet uit, dan kan je contact opnemen met het je faculteitssecretariaat. Zij kunnen als bemiddelaar optreden.

 • stagebedrijf

Voor geschillen met je stagebedrijf kan je best contact opnemen met je stagebegeleider. Diens contactgegevens kan je opzoeken met het VUB-telefoonboek.

 • werkgever

CAW Brussel kan je eerstelijnsrechtshulp verlenen.

 • werkgever studentenjob

Indien je de job via de jobdienst hebt gekregen, verwittig dan steeds de jobdienst. 

Promotor niet behulpzaam

Wanneer je klachten of opmerkingen hebt die betrekking hebben op de onderwijsorganisatie, examenregeling, het examenverloop, de beoordeling van de masterproef, de deliberatie, het bekendmaken van de resultaten, de studievoortgang op basis van examens en het halen van een creditbewijs te ontvangen kan je steeds terecht bij de facultaire ombudspersoon.

Promotor onbereikbaar

Indien je je promotor niet kan bereiken kan je best contact opnemen met je faculteitssecretariaat.  

Ruzie

Bevind je je in een situatie waar ruzie op agressie dreigt uit te draaien, doe dan het volgende.

 • op de campus of VUB-kot: Neem contact op met de bewaking.
 • elders: Bel 112 voor een ambulance of brandweer of 101 voor de politie.

Mocht je je uitzonderlijk, en ondanks al onze maatregelen, op de campus niet veilig, of zelfs bedreigd voelen dan kan je je steeds in volle vertrouwen richten tot een van onze bewakers. Indien nodig zal iemand je begeleiden naar je wagen of dichtbijgelegen openbaar vervoer.

Met docent
Wanneer je klachten of opmerkingen hebt die betrekking hebben op de onderwijsorganisatie, examenregeling, het examenverloop, de beoordeling van de masterproef, de deliberatie, het bekendmaken van de resultaten, de studievoortgang op basis van examens en het halen van een creditbewijs te ontvangen kan je steeds terecht bij de facultaire ombudspersoon.

Met medestudent
Je kan bij CAW Brussel terecht voor algemene welzijnsvragen, psychosociale begeleidingen (individueel, in koppel of met het gezin), eerstelijnsrechtshulp en scheidings- en/of ouderschapsbemiddeling. 

Met stagebegeleider
Wanneer je een geschil hebt met je stagebegeleider waar je onderling niet uit raakt kan je contact opnemen met het secretariaat van je faculteit. Zij kunnen dan als bemiddelaar optreden.

Stagebegeleider niet behulpzaam

Wanneer je stagebegeleider niet behulpzaam is kan je best contact opnemen met je faculteitssecretariaat, zij kunnen eventueel als bemiddelaar optreden. 

Stagecontract kwijt

Als je je stagecontract kwijt bent neem je best zo snel mogeljk contact op met je stagebegeleider.

Staking openbaar vervoer

Aangekondigde staking
In het geval van een aangekondigde staking staan de studenten er zelf voor in om op een alternatieve manier op de campus te graken. 

Spontane staking (of grote vertraging)
Bij een spontane staking of grote vertraging breng je een bewijs binnen bij je faculteitssecretariaat. Dit kan dienen om een geval van overmacht aan te tonen.

Te laat op examen

In geval van overmacht
Als je te laat komt op een examen door overmacht kan je het examen verzetten. Dit kan alleen wanneer je je kan aantonen dat het een geval van overmacht is en wanneer je de dag van het examen het faculteitssecretariaat schriftelijk op de hoogte brengt. Bekijk p.49 van het onderwijs- en examenreglement voor meer informatie.

Werkstudentenstatuut

In onze online informatiebrochure kan je heel wat informatie vinden in verband met het werkstudentenstatuut. Je kan ook contact opnemen met de Sociale Dienst Studenten.