De bomen in het bos.

 

Meldpunt hier en meldpunt daar? Ombudsman en ombudsvrouw. De tuchtprocedure…
De modale student weet al gauw niet meer waar terecht wanneer hem onrecht werd aangedaan.
Bovenal geldt de wetgeving. Misdrijven, ook binnen de campusmuren kunnen aangeklaagd worden via de politie en bestraft door een rechter.

Wie niet direct beroep wenst te doen op de arm der wet, kan, afhankelijk van zijn of haar situatie beroep doen op volgende interne procedures:

Studenten in conflict met studenten: Voor hen is er in de eerste plaats het Tuchtreglement. Dat kan je onder meer inroepen in geval van wat de wet ook als misdrijf omschrijft (ja, ook stalking is een misdrijf); wanneer een andere student geweld pleegde op jou of je bestolen heeft of opzettelijk iets van jou beschadigde.
Studenten in conflict met docenten of ander personeel: Voor onderwijs- en examenmateries zijn er de ombudspersonen.
Voor conflicten waarin je kan spreken van ongewenst grensoverschrijdend gedrag is er het Meldpunt. Dat kan volstaan indien je geen verdere procedures wenst te volgen na het melden van je klacht. Maar indien je dat wel wenst kan (soms na een gesprek met een vertrouwenspersoon) één van de hoger vermelde mogelijkheden in werking treden.

Conclusie: overweeg eerst grondig wat je met een klacht wenst te bereiken. Hopelijk bespaart dit bericht jou en de betrokken diensten onnodige omwegen. Meer: hopelijk heb je nooit nood aan deze wegwijzer. Maar weet je nu wel waar hem te vinden.