Stages

Plaats van de stage in je opleiding

De opleiding bestaat uit 60 ECTS-credits waarvan 30 ECTS-credits theorie en 30 ECTS-credits praktijk.

De stageleerlijn staat in elk van onze modules centraal en vormt het vertrekpunt van onze Lerarenopleiding. Rond deze stageleerlijn worden in elke module ook een pedagogisch en vakdidactische leerlijn aangebouden die theoretische inhoud just in time aanbiedt zodat je je stageopdrachten adequaat kan uitvoeren. Tegelijk zijn ook reflecties op je stage en de ontwikkeling van je professionele identiteit stevig verankerd in de opleiding. Intervisie- en supervisiemomenten begeleiden je bij het leren van uit je eigen ervaringen. 

Aard van je stage

De stage kan gespreid worden over verschillende onderwijsvormen (aso, bso, kso, tso) en over verschillende onderwijsniveaus (secundair onderwijs, secundair na secundair (Se-n-Se-), hoger beroepsonderwijs (hbo), hoger onderwijs en volwassenenonderwijs). Een deel van de stage dient verplicht afgelegd te worden in het secundair onderwijs van de tweede en derde graad, aangezien het diploma van leraar onderwijsbevoegdheid geeft in de tweede en derde graad.

Studenten volgen een (eerste) vakdidactiek en een keuzevak of tweede vakdidactiek. Hierdoor kunnen zij tijdens hun stage meerdere vakken geven. Het aantal uren stage blijft hetzelfde. De stagebegeleiders bekijken hoe de verdeling voor elk vak ingericht kan worden.

Het stageconcept kenmerkt zich door een opbouwende complexiteit, van begeleiding van een individuele leerling, over het samen lesgeven met de mentor (co-teaching) en van begeleid lesgeven naar zelfstandig lesgeven in de klas en participeren in vakoverschrijdende projecten.

De stageactiviteiten worden dus gradueel complexer in elke module, wat toelaat om de basiscompetenties, essentieel voor het lerarenberoep, geleidelijk, te ontwikkelen.

Een overzicht van het verloop van de stages wordt in algemene stagehandleidingen geschetst. 

Contactgegevens stagebegeleiders

Heb je vragen met betrekking tot je stage? Vind hier de contactgegevens van je stagebegeleid(st)ers.