Examenroosters

Bekendmaking Examenresultaten

De resultaten van de ES-vakken van de eerste zittijd examenperiode worden ten vroegste bekendgemaakt VANAF maandag 5 februari 2018 via jouw Selfservice.
De resultaten van niet-ES-vakken kunnen op een ander tijdstip bekend gemaakt worden, dus geen paniek wanneer je niet meteen al jouw resultaten ziet.

Studenten die vervroegd afstuderen hebben aangevraagd kunnen een officieel puntenblad downloaden na de deliberatie, gepland op donderdag 8 februari 2018. Vermoedelijk kan je die avond reeds je puntenblad raadplegen (= proclamatie). Op deze website vind je meer info over hoe je dit aanpakt: puntenblad downloaden en resultaten bekijken

Examenroosters

Bekendmaking

Volgens artikel 106 van Onderwijs- en examenreglement moeten de examenroosters

 • van de eerste zittijd (januari + juni) ten minste 14 weken voor de start van de examens worden bekendgemaakt
 • van de tweede zittijd (augustus)  ten minste 4 weken vooraf worden gepubliceerd.

De data van de examenperiodes vind je terug in de academische kalender.

Belangrijk voor studenten Master in de Bedrijfskunde:

 • De examenperiode van het tweede semester voor Masterstudenten Bedrijfskunde gaat door in de 2 weken na de Paasvakantie (i.e. weken 31 en 32 van het academiejaar). Dit betekent dat examens ingepland kunnen worden van maandag 16 april tot en met zaterdag 28 april 2018.

Roosters

Hieronder vind je een link naar de examenroosters van de faculteit ES.
In overeenstemming met het facultair onderwijs- en examenreglement werden de examenroosters opgesteld volgens de modeltrajecten.

Examenrooster 2de examenperiode - 1ste zittijd (april & juni 2018)

Belangrijk: Voor een aantal mondelinge examens moet je jezelf registreren via pointcarre en kan je zelf jouw examendag kiezen uit de (nog) beschikbare dagen. Via onderstaande link vind je een korte beschrijving van de te volgen procedure. Voor deze inschrijvingen is er telkens een startdatum en einddatum voorzien. Deze data zijn vermeld bij het overzicht van de beschikbare examenmomenten op de pointcarré cursuspagina in kwestie. Zorg er dus voor dat je deze deadlines respecteert en tijdig geregistreerd bent voor deze examens. Er worden geen laattijdige registraties aanvaard.

Hoe inschrijven voor mondelinge examens via pointcarré

Met vragen en/of opmerkingen kan je steeds terecht bij het faculteitssecretariaat.

Wat doen bij overmacht of ziekte?

Examen verplaatsen wegens overmacht

 1. Vul eerst onderstaand formulier 'overmacht' in.
 2. Bezorg het ingevulde formulier via mail ten laatste op de examendag zelf (!) aan de examinator met daarbij faces [at] vub [dot] ac [dot] be in CC
 3. Bezorg een geldig bewijs van overmacht (ziektenbriefje, overlijdensbericht,...) ten laatste 3 kalenderdagen na de examendatum (!) aan het faculteitssecretariaat via mail of door het binnen te brengen op het faculteitssecretariaat zelf (C2.03)
 4. Lees voor de volledigheid Artikel 111 en Artikel 112 uit het Onderwijs- en Examenreglement (zie verder).

Formulier overmacht

Opgelet!

Bovenstaand formulier is niet geldig bij overlap van examens. Als er in je examenrooster 2 examens op hetzelfde moment vallen, dien je voorrang te geven aan het examen dat het eerst voorkomt in het modeltraject (het laagste jaar van de opleiding) of het examen dat deel uitmaakt van een verplicht opleidingsonderdeel (t.o.v. een keuzevak).

Uittreksel uit het facultair onderwijs- en examenreglement 2017-2018

Artikel 111 (overmacht)

§1. De student houdt zich strikt aan de vastgestelde uurregeling en plaats van de ondervraging. In geval van overmacht kan de student vragen het examen te verplaatsen, op voorwaarde dat hij hiertoe de nodige bewijzen levert. Elk geval van overmacht evenals het verzoek tot verplaatsing van het examen tengevolge hiervan moet door de student ten laatste op de dag van het examen schriftelijk via mail en aan het secretariaat van de faculteit worden gemeld. De student vult hiervoor het voorziene formulier correct en volledig in. De faculteiten maken in hun facultair reglement bekend waar het formulier te vinden is. (aanvraagformulier verplaatsing examens wegens overmacht)
De originele bewijsstukken ter staving van de overmacht worden binnen de drie kalenderdagen na de dag van het examen en in voorkomend geval uiterlijk op de dag van het examen in de nieuwe examenregeling, aan het secretariaat van de faculteit bezorgd.

 Aanvullend facultair reglement bij artikel 111 §1
De overmacht dient te worden gemeld volgens de procedure omschreven op de facultaire MY.VUB pagina.

 Volgende situaties worden erkend als overmacht:

 1. Ziekte (gestaafd door een medisch attest dat voldoet aan de voorwaarden van artikel 112);
 2. Overlijden van een familielid met bloed- of aanverwantschap tot en met de tweede graad.

 §2. De examinator beslist of een nieuwe examenregeling organisatorisch mogelijk is en legt in geval van positief besluit een nieuwe examenregeling vast. Indien mogelijk wordt het examen binnen dezelfde examenzittijd/periode georganiseerd. De nieuwe examenregeling kan gepaard gaan met een aanpassing van de examenvorm, op beslissing van de decaan.

 Aanvullend facultair reglement bij artikel 111 §2
Bij het opstellen van de nieuwe examenregeling wordt het uitgangspunt gehanteerd zoals omschreven in artikel 106 §2.

Om organisatorische redenen kan tijdens dezelfde examenzittijd/periode in principe slechts een keer een nieuwe examenregeling per opleidingsonderdeel worden vastgelegd.

§3. De decaan kan in uitzonderlijke omstandigheden op bais van het voorlelegde dossier beslissen om de examenzittijd/periodeI te verlengen. De beslissing wordt aan de student meegedeeld binnen de 3 kalenderdagen na ontvangst van het verzoek tot verplaatsing van het examen.

 §4. De examinator houdt zich strikt aan de vastgestelde uurregeling en plaats van de ondervraging. In geval van afwezigheid van de examinator en bij gebrek aan berichtgeving van deze laatste vervalt de examenregeling na een wachttijd van 1 uur t.o.v. de voorziene schikking.
De student verwittigt zo vlug mogelijk de decaan, die onverminderd het bepaalde in artikel 106§4, in overleg en met instemming van de student een nieuwe examenregeling opmaakt.

Artikel 112 (medische attesten)

Indien het te leveren bewijsstuk overeenkomstig artikel 111 een medisch attest betreft, worden de volgende medische attesten niet aanvaard:

 • een onvolledig ingevuld attest of een attest dat tegenstrijdigheden bevat
 • een dixitattest (attest dat enkel gebaseerd is op de verklaring van de patient)
 • een post factum attest (attest dat wordt uitgeschreven na afloop van de ziekte of nadat de medische gevolgen van een ongeluk niet meer constateerbaar zijn). Het medisch attest wordt uitgeschreven op de eerste dag van ziekte of ongeval.

 

Examencommissie

Samenstelling Examencommissie

Samenstelling Interne Beroepscommissie